Betekening en executie van kort geding vonnissen, niet geheel zonder risico’s

In een spoedeisende situatie heeft het vaak geen zin om een lange civiele bodemprocedure te doorlopen die maanden, soms wel jaren kan duren. Het kort geding kan dan uitkomst bieden. Dit is een versnelde procedure om snel een uitspraak te krijgen. Meestal wijst de rechter, die in het kort geding de voorzieningenrechter wordt genoemd, binnen twee weken vonnis. De voorzieningenrechter neemt slechts een voorlopige beslissing in een geschil. Onomkeerbare uitspraken, zoals de vernietiging of ontbinding van overeenkomsten worden in kort geding niet gedaan.

In een kort geding procedure wordt vaak een gebod of verbod gevorderd. Dit houdt in dat de eisende partij de rechter vraagt om de gedaagde partij te veroordelen iets te doen of juist niet te doen. Aan dergelijke vorderingen worden doorgaans dwangsommen gekoppeld als prikkel om de bevelen van de voorzieningenrechter op te volgen.

Uitvoerbaar bij voorraad

Het kort geding vonnis zal meestal uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. Dit betekent dat de gedaagde partij ook aan het vonnis moet voldoen indien hij in hoger beroep zou gaan. In andere woorden: hoger beroep schorst niet de tenuitvoerlegging van de uitspraak. De eisende partij kan een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis dus meteen door een deurwaarder laten betekenen zodat de dwangsommen vanaf dat moment gaan lopen. Ook kan de eiser beslag laten leggen en de dwangsommen daadwerkelijk innen. Met betekening van het vonnis zegt de eiser in feite:  “Als het vonnis niet wordt nageleefd, zullen de dwangsommen worden geïncasseerd en zal er beslag worden gelegd”. Met een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis heeft de eiser dus een krachtig pressiemiddel in handen.

Vernietiging in hoger beroep

Druk uitoefenen op de veroordeelde partij kan de eisende partij echter duur komen te staan omdat het kort geding vonnis nog aantastbaar is. In hoger beroep en in een bodemprocedure (die jaren kan duren) kan het kort geding vonnis worden vernietigd, ofwel onderuit gehaald worden. Als dat gebeurt, en het vonnis is al betekend en geëxecuteerd, dan is dat achteraf gezien onterecht geweest. De partij die het vonnis heeft geëxecuteerd, is dan aansprakelijk voor de schade die de wederpartij daardoor heeft geleden en zal lijden. Over deze schade is bovendien rente verschuldigd vanaf het moment van betekening van het vonnis. Maar dat is nog niet alles. Als er ook nog dwangsommen zijn geïnd, dan zijn deze onverschuldigd betaald. De geïnde dwangsommen zullen dan moeten worden terugbetaald, vermeerderd met rente.

Risico’s

Betekening en executie van een kort geding vonnis leidt dus tot de volgende risico’s:

  1. Schadeplichtigheid in verband met nakoming van het betekende vonnis. Wordt het vonnis in een later stadium vernietigd, maar is er al betekend en nagekomen, dan leidt dat tot schadeplichtigheid tegenover de wederpartij.
  2. Verplichting terugbetaling dwangsommen. Zijn er dwangsommen geïncasseerd dan zijn die achteraf bezien onverschuldigd betaald. De geïncasseerde dwangsommen plus rente moeten dan worden terugbetaald.

 

Voorzichtigheid bij de betekening van kort geding vonnissen en de executie daarvan is dus geboden. Laat u goed adviseren alvorens u een kort geding vonnis ten uitvoer laat leggen.

Mocht u nadere vragen over de executie van een kort geding vonnis, of over andere aspecten van het procesrecht hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Neem direct contact op

 

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter