(Economisch) Strafrecht

Niet alleen particulieren, ‘natuurlijke personen’, kunnen in aanraking komen met het strafrecht. Ook uw organisatie kan strafrechtelijk worden vervolgd wanneer er strafbare gedragingen zijn verricht binnen de sfeer van uw onderneming. Het kan dan gaan bijvoorbeeld om economische delicten, miliedelicten, valsheid in geschrifte, of bijvoorbeeld zaken met betrekking tot vervoer en transport. Dit wordt financieel-economisch of ondernemingsstrafrecht genoemd. Op dit soort zaken zijn veel bijzondere wetten en regels van toepassing, wat het er niet makkelijker op maakt voor u.

Toerekening

Organisaties kunnen zelf als pleger van een strafbaar feit worden aangemerkt wanneer aangetoond kan worden dat het strafbare feit in redelijkheid aan de organisatie kan worden toegerekend. Om van toerekening te spreken dienen de gedragingen te zijn verricht binnen ‘de sfeer van’ uw organisatie. In het Nederlandse recht betekent dit dat uw organisatie, en impliciet dus u als leidinggevende, de zorg dient te betrachten die in redelijkheid van uw organisatie kan worden gevergd om de strafbare gedraging te voorkomen. Het kan dus zijn dat uw organisatie wordt vervolgd terwijl u in uw ogen wel de maximale zorg heeft betracht om strafbare feiten te voorkomen. Goede rechtsbijstand is dan essentieel.

Reputatieschade

De advocaten van Tanger staan u bij, waarbij de grenzen van de (ruime) bevoegdheden die controlerende en opsporende instanties op grond van de Wet op de Economische Delicten hebben, scherp in de gaten worden gehouden. Hierbij wordt tegelijk het belang van uw organisatie niet uit het oog verloren. In dat kader kan het bijvoorbeeld verstandig zijn om tijdig afspraken te maken met de officier van justitie, zodat uw organisatie geen reputatieschade lijdt als gevolg van een openbare strafrechtelijke procedure.

Ondernemingsprocedure

Daarbij gaat een strafrechtelijke vervolging van een onderneming voor feiten die betrekking hebben op fraude (denkt u daarbij bijvoorbeeld aan btw-fraude, faillissementsfraude of witwassen/wwft-delicten), vaak gepaard met een ontnemingsprocedure. Dit betekent dat het Openbaar Ministerie probeert om het wederrechtelijk verkregen voordeel, het bedrag dat uw onderneming volgens het Openbaar Ministerie zou hebben verkregen door middel van het plegen van de strafbare feiten, af te pakken. Voorwaarde daarbij is dat de strafbare feiten wel bewezen zijn, er dient dus een veroordeling te zijn. Toch kan een ontnemingsprocedure wel tegelijktijdig met de strafzaak worden behandeld en dus gelijktijdig met de strafzaak al worden betwist. Een ontnemingsprocedure heeft vergaande consequenties. Het betekent namelijk vaak dat er (conservatoir) beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen.

Kortom, het ondernemingsstrafrecht kent zeer complexe procedures en regelgeving, die vergaande gevolgen voor uw privésituatie kunnen hebben. De advocaten van Tanger adviseren u graag hoe u een strafrechtelijke procedure vermijdt. Waar een strafrechtelijke procedure onvermijdelijk is, zullen wij ons echter maximaal inzetten om de schadelijke gevolgen voor uw organisatie minimaal te laten zijn.

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen