Tanger Advocaten N.V., hierna: ‘Tanger’ of ‘wij’, verwerkt als advocatenkantoor gegevens over personen. Uw privacy is van groot belang voor ons. In de onderhavige Privacyverklaring informeren wij u dan ook over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, welke rechten u heeft ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, hoe u deze rechten kunt uitoefenen en waar u terecht kunt met vragen. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door of uit naam van Tanger.

In het kader van de Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) worden wij als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt. Onze contactgegevens inclusief het
e-mailadres waarop wij bereikbaar zijn voor privacy gerelateerde vragen, treft u hieronder aan:

Tanger Advocaten N.V.
Velserbeek 1
1981 LA Velsen-Zuid
0255-547800
info@tanger.nl

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van (contactpersonen van) cliënten:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats);
 • overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens);
 • gegevens met het oog op de behandeling van een zaak of de beslechting van een geschil, waaronder eveneens begrepen gegevens aangaande de wederpartij en derden;
 • gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder het bankrekeningnummer;
 • andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, zoals het verwerken van gegevens omtrent een identiteitsbewijs wanneer dit noodzakelijk is om aan de eisen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te voldoen.

 

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van personen van wie wij producten of diensten afnemen of die werkzaam zijn bij onze leveranciers:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats);
 • overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens);
 • in bepaalde gevallen, mede afhankelijk van de soort dienstverlening: een verklaring omtrent het gedrag en gegevens omtrent een identiteitsbewijs;
 • gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het inkopen van diensten;
 • gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven en het doen van betalingen, waaronder het bankrekeningnummer;
 • andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.

 

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van sollicitanten:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats);
 • overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens);
 • bankrekeningnummer en gegevens reiskosten (afstand woon-werkverkeer);
 • nationaliteit, geboortedatum;
 • beschikbaarheid, CV en arbeidsverleden, opleidingshistorie (kopieën diploma’s, certificaten, getuigschriften), motivatiebrief, waar relevant voor de openstaande vacature: de resultaten van een afgenomen competentietest;
 • referenties, gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is, aantekeningen sollicitatiegesprekken en schriftelijke communicatie met sollicitant;

 

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van derden (zoals personen, niet zijnde cliënten waarvan persoonsgegevens in onze dossiers voorkomen, advocaten en andere adviseurs met wie wij contact hebben, websitebezoekers):

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats), voor zover aan ons bekend gemaakt;
 • overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), voor zover aan ons bekend gemaakt;
 • gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn om met deze derden contact te onderhouden;
 • andere gegevens die uit openbare bron zijn verkregen of door cliënten of derden aan ons zijn verstrekt in het kader van de behandeling van een zaak of de beslechting van een geschil;

 

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?
Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • om de gevraagde juridische diensten te kunnen verlenen;
 • voor onze administratie, waaronder het berekenen of vastleggen van vergoedingen of uitkeringen, inkomsten en uitgaven, het betalen en het innen van vorderingen (met inbegrip van het inschakelen van incassobureaus of deurwaarders);
 • voor het kunnen behandelen van eventuele klachten en geschillen over onze dienstverlening;
 • om contact met u te houden en om met u te communiceren; waaronder eveneens begrepen communicatie voor marketing en daaraan gerelateerde activiteiten zoals seminars en het verzenden van nieuwsbrieven;
 • voor het behandelen van uw sollicitatie;
 • voor het doen van bestellingen of het inkopen van diensten;
 • voor het doen uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle;
 • om u toegang tot ons kantoor te verschaffen en ten behoeve van de bedrijfsbeveiliging;
 • om u toegang tot onze website te verschaffen en ten behoeve van de beveiliging van onze website;
 • voor de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving.

 

Grondslagen
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

 • wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of het op uw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;
 • wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • gerechtvaardigd belang;
 • met uw toestemming.

 

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen wij deze afzonderlijk aan u vragen. De toestemming mag u altijd weer intrekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming, onverlet.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden in samenhang met de hierboven genoemde grondslagen. Daarnaast bewaren wij uw gegevens om aan wettelijke bewaarplichten te voldoen, zoals het gedurende zeven jaar bewaren van bepaalde boekhoudgegevens die benodigd zijn om aan onze fiscale bewaarplicht te voldoen. De dossiers van de door ons behandelde zaken bewaren wij conform de Handleiding Archivering op het Advocatenkantoor van de Nederlandse Orde van Advocaten gedurende tien jaar.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Tanger verstrekt uw gegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving), tenzij noodzakelijk voor de goede uitvoering van de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt. De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, draagt Tanger er zorg voor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten.

Wij kunnen persoonsgegevens van cliënten delen met:

 • medewerkers van Tanger (op “need-to-know”-basis);
 • leveranciers (bijv. vertaalbureaus, koeriersdiensten, deurwaarders, onze softwareleverancier(s) e.d.);
 • wederpartijen, andere advocaten of adviseurs in het kader van onze dienstverlening;
 • andere partijen indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.

 

Wij kunnen persoonsgegevens van leveranciers delen met:

 • medewerkers van Tanger (op “need-to-know”-basis);
 • andere partijen indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.

 

Wij kunnen persoonsgegevens van sollicitanten delen met:

 • medewerkers van Tanger (op “need-to-know”-basis);
 • leveranciers (bijv. de leverancier van onze competentietest);
 • andere partijen indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.

 

Wij kunnen persoonsgegevens van derden delen met:

 • medewerkers van Tanger (op “need-to-know”-basis);
 • leveranciers (bijv. vertaaldiensten, koeriersdiensten, deurwaarders, Google Inc. t.b.v. de gebruikersstatistieken van onze website);
 • wederpartijen, andere advocaten of adviseurs in het kader van onze dienstverlening;
 • andere partijen indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.

 

Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zal Tanger erop toezien dat deze doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract.

Beveiligingsmaatregelen
Wij vinden het erg belangrijk dat uw persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Wij zorgen er dan ook voor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens zo veel als redelijkerwijs mogelijk te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en zijn gehouden aan instructies die gericht zijn op de adequate bescherming van uw persoonsgegevens. Helaas is het verzenden van informatie via internet nooit helemaal veilig. Ondanks dat wij ons uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen en veilig te houden, kunnen wij niet garanderen dat het verzenden van persoonsgegevens door u naar ons geheel veilig is. Het versturen van uw persoonsgegevens naar ons geschiedt dan ook op uw eigen risico. Voor verzending van gegevens door ons naar u en derden wordt door ons gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om uw gegevens over het internet te verzenden. Mocht u meer vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens of het vermoeden hebben dat er aanwijzingen van misbruik zijn, dan kunt u een mail sturen naar info@tanger.nl. Wij zullen uw bericht zo spoedig mogelijk beantwoorden en indien nodig gepaste maatregelen nemen.

Uw privacyrechten
U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Tanger:

 • het recht om te verzoeken of wij persoonsgegevens van u verwerken en indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;
 • het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’);
 • het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder; in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens; wanneer u in een ander land van de Europese Economische Ruimte woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

 

Verzoeken om uw rechten uit te oefenen, kunt u per post of e-mail indienen via de contactgegevens die bovenaan deze Privacyverklaring zijn opgenomen. Tanger zal u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Op grond van de privacywetgeving kan Tanger onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zullen wij u uitleggen waarom wij uw verzoek weigeren. Meer informatie over uw privacyrechten kunt u lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie informatie
Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 november 2020. Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen en zullen steeds de meest recente versie van deze Privacyverklaring op onze website plaatsen met vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan. Indien sprake is van substantiële wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streven wij er naar om deze betrokkenen hierover direct te informeren.