Buren(recht)

Burenconflicten

In een dichtbevolkt land als Nederland is hinder en overlast tussen buren een veelvoorkomend verschijnsel. Bomen die licht weg nemen, schuttingen die op of over de erfgrens staan of het uitzicht wegnemen, geluidsoverlast door dieren, kinderen, trampolines of muziek, stank door barbecues, vervuiling  enz. enz. Buren moeten wel wat van elkaar verdragen, maar er zijn grenzen.

Verbod onrechtmatige hinder

De centrale wettelijke bepaling (artikel 5:37 BW) luidt:

“De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht, of door het ontnemen van steun”. Het woordje zoals betekent dat het om voorbeelden gaat en dat andere vormen van hinder mogelijk zijn. Verder is niet iedere hinder onrechtmatig. Of dat het geval is bepaalt Artikel 6: 162BW (onrechtmatige daad: samengevat: inbreuk op een recht en/of en schending van de wet of wat “in het maatschappelijk verkeer betaamt”). Het kan lastig zijn om vast te stellen of daar in een concreet geval  sprake van is. En om dat te bewijzen.

Burenrechtelijke bepalingen

De wet bevat verder speciale bepalingen over wat buren wel en niet mogen. Bijvoorbeeld een erf afscheiden met een muur of schutting (en de mogelijkheid de buurman daaraan mee te laten betalen), het verbod om binnen twee meter van de erfgrens ramen en balkons te hebben die uitzicht geven op andermans erf, het verbod om binnen twee meter van de erfgrens bomen te hebben, en binnen een halve meter heesters en heggen, het verbod op overhangende beplanting, en het recht om zo nodig andermans erf te gebruiken voor het plegen van onderhoud.

Onderling overleg/procederen

Om dit zo nodig af te dwingen kan een beroep gedaan worden op de (kort geding)rechter. Deze  kan bij vonnis een gebod of verbod opleggen, met een dwangsom om uitvoering af te dwingen. Een dergelijk vonnis lost echter vaak de onderliggende problematiek tussen de buren niet op. Omdat de buren zolang ze naast elkaar wonen toch verder moeten is een oplossing in onderling overleg altijd het beste.

Contact

Hebt u met dit soort kwesties te maken? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Over Mr. A. de Groot

Axel de Groot is gespecialiseerd in faillissementsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en huurrecht. In 1985 is Axel de Groot beëdigd als advocaat na een studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
E-mail a.de.groot@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter