Melding betalingsonmacht belastingen in tijden van Corona

Pre-Corona
Normaal gesproken moet de bestuurder van een rechtspersoon – op grond van artikel 36 lid 2 Invorderingswet 1990 – mededeling doen aan de Belastingdienst als de onderneming niet tot betaling van loon- en/of omzetbelasting in staat is. Die melding dient uiterlijk 2 weken na de dag waarop de verschuldigde belasting behoorde te zijn afgedragen, plaats te vinden.

Bij gebreke van deze melding kan iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor de belastingschulden. Dit op basis van het wettelijke vermoeden dat in geval van niet-melden, de niet-betaling aan de bestuurder te wijten is als gevolg van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dit wettelijke vermoeden kan alleen worden weerlegd als de bestuurder aannemelijk maakt dat het niet-melden niet aan hem te wijten is. Dit is een lastige exercitie.

De melding betalingsonmacht is in het leven geroepen om de Belastingdienst in een vroeg stadium in te lichten over de financiële positie van de onderneming en de oorzaak van de betalingsproblemen. De Belastingdienst kan vervolgens bepalen of en, zo ja, welke maatregelen getroffen moeten worden en kan daarover in overleg treden met de bestuurder.

Corona
Sinds het moment dat Corona Nederland heeft bereikt, heeft de overheid verschillende maatregelen genomen om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven en burgers te verzachten. Eén daarvan is de mogelijkheid om bijzonder uitstel van betaling voor verschillende belastingen aan te vragen. Dit geldt o.a. voor vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw).

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de Minister van Financiën heeft bepaald dat bovengenoemde uitstelmogelijkheid in de plaats is gekomen van voornoemde melding betalingsonmacht. De Minister schrijft in dat kader het volgende:

Ik keur goed dat voor zover het verzoek om uitstel van betaling op grond van dit beleidsbesluit betrekking heeft op aangiftetijdvakken die eindigen na 1 februari 2020, het verzoek in voorkomend geval mede geldt als tijdige melding van betalingsonmacht als bedoeld in artikel 36, tweede lid IW. De melding wordt bovendien rechtsgeldig geacht, tenzij achteraf blijkt dat de betalingsonmacht niet hoofdzakelijk verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis.

Deze bepaling geldt overigens alleen voor belastingmiddelen. Gaat het om betalingsonmacht voor pensioenpremies, neem dan contact op met het desbetreffende pensioenfonds.

Hoe aan te vragen?
Via de website van de Belastingdienst kan online snel en gemakkelijk bijzonder uitstel worden aangevraagd. Dit kan nog tot 1 oktober 2020. Op de website van de Belastingdienst is ook al e.e.a. gepubliceerd over bijzonder uitstel van betaling ná 1 oktober 2020.

Het uitstel geldt automatisch voor 3 maanden. Als uitstel langer dan 3 maanden gewenst is, dan kan daar per brief aan de Belastingdienst om worden verzocht. Dit moet wel nader worden onderbouwd met stukken. Ook moet dan verklaard worden dat geen bonussen en/of dividenden uitgekeerd gaan worden en geen eigen aandelen gaan worden ingekocht.

Als de totale belastingschuld meer dan € 20.000,- bedraagt, is daarnaast een liquiditeitsprognose en deskundigenverklaring vereist. De verklaring van de deskundige – bijvoorbeeld een accountant – is vormvrij, maar moet inhoudelijk in ieder geval de volgende elementen bevatten:

  • Een verklaring dat aannemelijk is dat er sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel of naar verwachting op korte termijn daarna.
  • Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.
  • Een liquiditeitsprognose die volgens de deskundige plausibel is. Deze prognose is opgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn.
  • In de toelichting bij de verklaring geeft de deskundige aan welke gegevens door de ondernemer zijn verstrekt, zo nodig voorzien van een nadere toelichting.

Tot slot
Het uitstel wordt in principe direct verleend. Achteraf wordt bekeken of de aanvraag terecht was. Van groot belang daarbij is de toets of het niet-betalen van belastingen hoofdzakelijk aan Corona is te wijten. Is dat niet het geval, dan kan dat mogelijk (alsnog) leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via 0255 – 547 800 of rechtstreeks met mr. Tim Slotema via t.slotema@tanger.nl of 0255 – 547 817.

Over Mr. T. Slotema

Tim is een allround ondernemingsrechtadvocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en faillissementsrecht. Hij combineert zijn opgedane commerciële kwaliteiten als consultant in executive search met een open en pragmatische aanpak.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-427 42 547
E-mail t.slotema@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter