Nakoming omgang

Wanneer ouders hun relatie verbreken is het gebruikelijk afspraken te maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken van hun kinderen. Vaak gaat dit gelukkig goed, maar helaas niet altijd. In dit laatste geval kan een rechter verzocht worden een regeling vast te stellen. Wanneer dit gebeurt, moeten de ouders zich in principe aan de door de rechtbank vastgestelde regeling houden. Doet een ouder dat niet, dan kan een rechter dwangsommen aan de regeling koppelen.

Incidentele afspraken

Onlangs is dit gebeurd in een zaak waarin de ouders waren gescheiden, en de vader opnieuw in het huwelijk trad. Op de dag dat de vader zou gaan trouwen zou de gezamenlijke dochter van partijen volgens de reguliere omgangsregeling eigenlijk bij de moeder verblijven. Op het verzoek van de vader om hier een uitzondering op te maken antwoordde de moeder eerst niet, en vervolgens negatief.

De moeder wilde aldus geen toestemming geven de gezamenlijke dochter van partijen aanwezig te laten zijn bij het huwelijk van de vader met zijn nieuwe partner. De moeder gaf daarbij als reden dat zij zelf dat weekend met de dochter weg wilde, en reeds een hotel in Amsterdam had geboekt.

Omdat de vader uiteraard graag wilde dat de dochter bij zijn huwelijk aanwezig was, zag hij zich genoodzaakt de rechter te verzoeken de moeder te veroordelen haar medewerking te verlenen aan het laten bijwonen van hun dochter op zijn bruiloft op straffe van een dwangsom.

De rechter heeft op het verzoek van vader geoordeeld dat de festiviteiten rond de huwelijkssluiting van de vader een éénmalige en unieke gebeurtenis zijn en een bezoek aan Amsterdam niet. Omdat het huwelijk op vrijdag plaatsvindt, heeft de rechtbank bepaald dat de dochter vanaf donderdagavond bij haar vader zal verblijven, en vanaf zaterdagochtend 11.00 uur weer bij de moeder zal zijn, zodat zij dan alsnog samen naar Amsterdam zouden kunnen gaan.

Omdat de rechtbank het heel vervelend zou vinden als de moeder geen, dan wel niet tijdig, gehoor zou geven aan hetgeen is beslist werd geoordeeld dat wanneer de moeder te laat met de dochter bij de vader zou aankomen een dwangsom van € 15.000,- aan de vader zou moeten betalen. Ook is de moeder veroordeeld in betaling van de kosten die de vader heeft moeten maken door het instellen van de procedure.

Vakantieregeling

Ditzelfde probleem komt vaak voor in vakantieperiodes. Het gebeurt helaas met enige regelmaat dat de ene ouder zijn of haar toestemming intrekt of niet verleent voor het met vakantie gaan van het kind met de andere ouder. Soms zelfs daags voor de aanvang van de vakantie.

Ook in dat geval is het mogelijk de rechter te vragen vast te stellen op welke dagen de kinderen bij de betreffende ouder mogen verblijven, met daarbij het vereiste dat de andere ouder daar aan mee dient te werken op straffe van een dwangsom per dag of dagdeel dat hij of zij niet aan de veroordeling meewerkt.

Om te voorkomen dat het wel een heel erg duur huwelijk, dan wel vakantie wordt, is het aldus verstandig tijdig afspraken te maken over deze dagen. Lukt dat onderling niet, dan kan dit met behulp van één van onze advocaten. Dit hoeft zeker niet door het starten van een procedure, eerst kan geprobeerd worden dit in overleg te bereiken. Een procedure zullen wij echter uiteraard zeker niet uit de weg gaan. Het is zelfs mogelijk de volgende dag nog bij de rechtbank te zitten.

Mocht u vragen hebben of overleg willen voeren met een van onze advocaten, dan kan dat natuurlijk. Neem vooral contact met ons op!

Over Mr. I.E. van der Bijl

Inga is gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij heeft (onder andere) veel ervaring op het gebied van echtscheidingsprocedures, alimentatieverzoeken, verdeling van huwelijksgoederengemeenschappen en de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.
Daarnaast is Inga gespecialiseerd in het erfrecht. Regelmatig staat zij erfgenamen, de legitimaris of executeur bij, zowel in als buiten rechte. Vooral in meer gecompliceerde ruzie’s over de erfenis.

Bekijk profiel
Kantoor Haarlem 023-5121400
Rechtstreeks 06-171 65 810
E-mail i.e.van.der.bijl@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter