Onrechtmatige alimentatiezaken

Voor de berekening van alimentatie is het van belang om inzichtelijk te krijgen wat iemand aan inkomsten genereert. De alimentatieplichtige zal proberen zijn inkomen zo laag mogelijk vast te laten stellen, de alimentatiegerechtigde zal proberen het inkomen van de alimentatiegerechtigde zo hoog mogelijk vast te laten stellen. Maar is het hiervoor geoorloofd om bij de alimentatieplichtige ‘in zijn computer in te breken’?

Inloggen op e-mailaccounts wederpartij

In een recente procedure bij de rechtbank Noord-Holland (16 september 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:7802), twijfelde de vrouw (alimentatiegerechtigde) aan de juistheid van de door de man (alimentatieplichtige) overgelegde jaarcijfers en inkomensverklaringen. De vrouw stelde dat de man willens en wetens een onjuist beeld gaf van zijn inkomen, en dat zij dit ook kon bewijzen. Dit bewijs bestond uit stukken die de vrouw had verkregen door in te loggen op het email accounts van de man. Zij gaf daarbij aan dat zij zowel tijdens als na het huwelijk toegang heeft gehad tot de e-mailaccounts van de man. Hierdoor heeft zij kennis kunnen nemen van stukken waaruit blijkt dat de man de rechtbank verkeerd heeft voorgelicht. Volgens de vrouw had zij ook na het verbreken van de relatie het recht om deze zakelijke e-mails te lezen, nu zij aandeelhouder is in het bedrijf van de man.

Als reactie daarop geeft de man aan dat deze stukken onrechtmatig zijn verkregen, en daarom niet in de procedure mogen worden betrokken. De man heeft de vrouw namelijk geen toestemming gegeven om zijn e-mails te lezen en duidelijk is dat deze niet voor haar bestemd zijn. Hierdoor is er een vergaande inbreuk op zijn privacy gemaakt.

Alimentatie en onrechtmatige daden

Een inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer levert in beginsel een onrechtmatige daad op. Wanneer voor deze inbreuk een goede reden is, kan dit echter anders zijn. Of er een goede reden is hangt af van de opgevoerde omstandigheden. Vervolgens moet worden afgewogen welke omstandigheden het zwaarst wegen (HR 31 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9609). Wanneer wordt vastgesteld dat bewijsmateriaal onrechtmatig is verkregen betekent dit niet perse dat de rechter met dit bewijs geen rekening mag houden. In beginsel weegt immers het belang dat de waarheid aan het licht komt, en het belang dat partijen hebben om hun opmerkingen te kunnen bewijzen zwaarder dan het belang van uitsluiting van bewijs. Slechts indien sprake is van bijkomende omstandigheden, is uitsluiting van dat bewijs gerechtvaardigd (HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:942, en HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1632).

Inbreuk op privacy bij alimentatiezaken 

In deze zaak is de rechtbank van mening dat de vrouw bewijsmateriaal heeft verkregen op een wijze die een inbreuk vormt op het ingevolge artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) beschermde recht op privacy van de man. Maar omdat de man geen bijkomende omstandigheden heeft aangevoerd die rechtvaardigen dat het belang dat de waarheid aan het licht komt opzij kan worden geschoven, worden de stukken als bewijs in de procedure meegenomen.

Mocht u nadere vragen over deze zaak of over andere aspecten van alimentatie hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen!

Contact opnemen

Over Mr. I.E. van der Bijl

Inga is gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij heeft (onder andere) veel ervaring op het gebied van echtscheidingsprocedures, alimentatieverzoeken, verdeling van huwelijksgoederengemeenschappen en de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.
Daarnaast is Inga gespecialiseerd in het erfrecht. Regelmatig staat zij erfgenamen, de legitimaris of executeur bij, zowel in als buiten rechte. Vooral in meer gecompliceerde ruzie’s over de erfenis.

Bekijk profiel
Kantoor Haarlem 023-5121400
Rechtstreeks 06-171 65 810
E-mail i.e.van.der.bijl@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter