Faillissementsrecht. Pluraliteitsvereiste?

Moet de Hoge Raad terugkomen van het volgens vaste rechtspraak voor faillietverklaring geldende vereiste dat de schuldenaar meer dan één schuldeiser heeft?

Voorwaarden faillietverklaring

Als u als schuldeiser een vordering op een natuurlijke of privaatrechtelijke (rechts)persoon heeft, en deze niet tot betaling overgaat, kunt u bij de Rechtbank een verzoek indienen om het faillissement van deze debiteur aan te vragen.

In zijn algemeenheid zal de Rechtbank dit verzoek toewijzen. Indien de schuldenaar verkeert in een toestand waarin hij is opgehouden te betalen. Er dient dan aan een drietal voorwaarden te worden voldaan:

  1. De Rechtbank toetst of summierlijk blijkt van uw vordering(srecht).
  2. Er moeten meerdere schuldeisers zijn, het zogenaamde pluraliteitsvereiste;
  3. De schuldenaar is opgehouden te betalen. Let op: het enkele niet-betalen is doorslaggevend, niet of daaraan betalingsonmacht, dan wel betalingsonwil aan ten grondslag ligt;

 

Steunvordering(en)

Op grond van het zogenaamde pluraliteitsvereiste, dienen er meerdere schuldeisers te zijn, de zogenaamde steunvorderingen. Vaak is echter het probleem dat u niet bekend bent met dergelijke steunvorderingen. In de praktijk worden dan vaak ketenpartners geraadpleegd, zoals bijvoorbeeld deurwaarders. Ook wordt vaak bij de Belastingdienst om informatie gevraagd, maar de Belastingdienst kan terughoudend zijn in het verstrekken van gegevens.

Soms wordt door een schuldeiser toch geprobeerd het faillissement van een schuldenaar aan te vragen, zonder dat steunvorderingen bekend zijn. Onlangs betoogde een schuldeiser dat in het kader van een faillissementsaanvraag slechts de vraag beantwoord diende worden of de schuldenaar in de toestand verkeerde dat hij had opgehouden te betalen, waarbij pluraliteit van schuldeisers geen noodzakelijk voorwaarde was.

Toch noodzakelijk

In haar arrest van 24 maart 2017 (ECLI:NL:HR:2017:488) heeft de Hoge Raad nogmaals bevestigd, dat steunvorderingen noodzakelijk zijn om het faillissement uit te kunnen spreken:

“De voor een faillietverklaring geldende eis dat summierlijk blijkt van een steunvordering, vindt () zijn rechtvaardiging hierin dat het faillissement ten doel heeft het vermogen van de schuldenaar te verdelen onder diens gezamenlijke schuldeisers. Met dat doel strookt niet de faillietverklaring van een schuldenaar die slechts één schuldeiser heeft. In dit verband is mede van belang dat voornoemd doel ook in het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht tot uitgangspunt wordt genomen, en dat het pluraliteitsvereiste hierin niet ter discussie wordt gesteld.”

De Hoge Raad heeft daarmee een duidelijk signaal afgegeven. Steunvorderingen blijven noodzakelijk.

Mocht u overwegen om het faillissement van een van uw schuldenaren aan te vragen, dan kunnen de advocaten van Tanger Advocaten u hierbij uiteraard behulpzaam zijn.

Mocht u aan de andere kant als schuldenaar geconfronteerd worden met een faillissementsaanvraag, dan kunnen de advocaten van Tanger Advocaten in overleg krachtig verweer voeren, en u verder in het traject begeleiden en adviseren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons.

Over Mr. T. Slotema

Tim is een allround ondernemingsrechtadvocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en faillissementsrecht. Hij combineert zijn opgedane commerciële kwaliteiten als consultant in executive search met een open en pragmatische aanpak.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-427 42 547
E-mail t.slotema@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter