Faillissement en de Pre-Pack Methode

DOORSTART NA FAILLISSEMENT

Dixons, Sabon, Marlies Dekkers, De Harense Smid, Kroymans, Halfords, Schoenenreus. Een paar voorbeelden van bedrijven die de afgelopen jaren failliet verklaard zijn. Sommige van deze bedrijven hebben een doorstart gemaakt, en zijn weer up and running. Sommige bedrijven zijn simpelweg uit het straatbeeld verdwenen.

Het zijn economisch roerige tijden geweest. Tijden die nog lang niet afgelopen zijn, want hoewel het aantal faillissementen daalt, worden er nog steeds veel meer faillissement uitgesproken dan voor de crisis.

ONBETAALDE REKENINGEN

Als een bedrijf failliet gaat, kan dat voor u als ondernemer betekenen dat u achterblijft met onbetaalde rekeningen. De kans dat u enige betaling tegemoet kan zien, is zeer klein. Daarnaast betekent een faillissement vaak ook verlies van werkgelegenheid. Immers, de curator zal in bijna alle gevallen overgaan tot het ontslaan van de personeelsleden, omdat er te weinig geld beschikbaar zal zijn om de lonen te kunnen voldoen.

FAILLISSEMENT EN WERK

Werkgelegenheid kan behouden blijven, indien er sprake is van een doorstart van de gefailleerde onderneming. Nadat het faillissement is uitgesproken, onderzoekt de curator die door de Rechtbank is benoemd, de mogelijkheden van een doorstart. Vaak zal de curator actief (voormalig) concurrerende marktpartijen benaderen, of bezien of een doorstart door de oude directie tot de mogelijkheid behoort. Snelheid is daarbij geboden, omdat anders het risico bestaat dat de klanten van de failliete onderneming overstappen naar andere marktpartijen, contracten worden opgezegd et cetera.

FAILLISSEMENT EN DOORSTART

Daarnaast is het lastig om een onderneming die failliet is, enige tijd voort te zetten. De curator wordt namelijk geconfronteerd met allerlei praktische zaken die geregeld dienen te worden, doch waarvoor geen geld beschikbaar is, omdat het krediet reeds opgezegd is, en er geen gelden beschikbaar zijn. Denk daarbij aan de kosten voor verzekering, maar ook bijvoorbeeld aan brandstofkosten. Kosten die bij een transportbedrijf zeer aanzienlijk kunnen zijn.

PRE-PACK

De afgelopen twee a drie jaar is er door een aantal Rechtbanken geëxperimenteerd met een alternatieve methode, overgewaaid vanuit het Angelsaksische rechtssysteem, de Pre-Pack. Een aantal hierboven genoemde bedrijven, zoals bijvoorbeeld Marlies Dekkers, heeft via deze Pre-Pack methode een doorstart gemaakt. In het nieuws is veel te doen geweest over de Pre-Pack Methode. Zo stelden vakbonden in het uiteindelijk faillissement van garnalenverwerker Heiploeg zich op het standpunt dat de werknemers van Heiploeg benadeeld waren als gevolg van het toepassen van de Pre-Pack methode. Wat houdt deze methode nu eigenlijk in?

WAT IS EEN PRE-PACK

Kort gezegd, komt het neer op het volgende. Indien een onderneming in zwaar weer, en eigenlijk op het randje van faillissement verkeert, kan de onderneming bij de Rechtbank een verzoek indienen om een zogenaamde stille bewindvoerder te benoemen. De mogelijkheden voor een eventuele doorstart, na faillissement worden gedurende deze Pre-Pack methode die in de regel maximaal twee maanden duurt, onderzocht. Nadat de hele doorstart voorbereid is, wordt het faillissement van de onderneming aangevraagd, en wordt de stille bewindvoerder tot curator benoemd. Vanuit de faillissementssituatie wordt de doorstart gerealiseerd. Gedachtegang achter deze methode is dat op deze wijze kapitaalvernietiging, als het gevolg van het wegvallen van klanten, voorkomen kan worden. Het is een operatie die in het diepste geheim dient te geschieden.

Het is echter een methode die niet bij wet geregeld is. Er zijn Rechtbanken die een verzoek voor de toepassing van de Pre-Pack methode derhalve afwijzen.

KRITIEK OP PRE-PACK

Daarnaast is er ook inhoudelijke kritiek op deze methode.

Dient de stille bewindvoerder nu actief met het management de doorstart te realiseren, of is het juist de bedoeling dat de stille bewindvoerder als een zogenaamde “Fly on the Wall” het gehele proces gade slaat, en vanaf de zijlijn het geheel beoordeelt? Wordt op deze wijze wel het beste resultaat bereikt? Immers, in verband het zeer geheime karakter van het proces, worden er wellicht partijen niet benaderd, die als ze van het aanstaande faillissement zouden weten, een betere doorstart zouden kunnen realiseren, lees een hogere bieding zouden doen.

Daarnaast is de stille bewindvoerder afhankelijk van de informatie die hij van het management ontvangt. Het is uiteraard van belang dat de stille bewindvoerder in staat wordt gesteld om kritisch te zijn, en objectief een belangenafweging te maken.

Na de aanvankelijke hosanna is de kritiek opgelaaid. Kijk alleen maar naar de commotie rondom de Pre-Pack van Heiploeg.

VERZOEK PRE-PACK

Er wordt door de Rechtbanken dan ook kritisch gekeken naar een verzoek om toegelaten te worden tot de Pre-Pack. De Rechtbank Rotterdam hanteert bijvoorbeeld als beleid dat de onderneming aan een aantal voorwaarden dient te voldoen en een uitgebreide vragenlijst dient te beantwoorden. Zaken die daarbij aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld de kandidaat doorstarters, maar ook de posities en standpunten van de diverse overige ketenpartners, zoals banken, OR et cetera.  Gebleken is dat een groot aantal verzoeken deze eerste screening niet doorkomt. Deze bedrijven vragen dan wel hun faillissement aan, dan wel komen ze blijkbaar op een andere wijze met hun schuldeisers tot een oplossing.

Het blijft tamelijk uniek dat er in Nederland een juridisch instrumentarium wordt toegepast, zonder dat daar een wettelijk kader voor is. Een methode die in verband met het ontbreken van wetgeving door een aantal Rechtbanken dan ook niet wordt toegepast.

De roep voor een wettelijk kader werd dan ook groter.

WET CONTINUÏTEIT ONDERNEMINGEN WCO1

Dit heeft er toe geleid dat thans het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I (WCO1) bij de Tweede kamer is ingediend. In dit wetsvoorstel wordt een uitgebreid(er) juridisch stelsel geschetst waarin de in de praktijk ontwikkelde werkwijze in het kader van de stille bewind voering juridisch worden vastgelegd.

Het wetsvoorstel is op zeer veel gebieden de codificatie van de in de praktijk ontwikkelde werkwijze. Mocht het wetsvoorstel aangenomen worden, en de kansen daarop zijn zeer aanzienlijk, dan zal de komende jaren blijken of de Pre-Pack een middel is dat veelvuldig succesvol toegepast zal worden, dan wel dat het een tijdelijk hoax is gebleken.

ADVOCAAT DOORSTART PRE-PACK

Onze in ondernemings- en faillissementsrecht gespecialiseerde advocaten worden op zeer regelmatige basis aangesteld tot curator in faillissementen en bewindvoerder van surseances. Zij hebben veel praktijkervaring met het adviseren van bedrijven in moeilijkheden, en het begeleiden van een doorstart, zowel aan de zijde van de in zwaar weer verkerende organisatie, als aan de doorstartende kant.  Zij staan u graag met raad en daad ter zijde.

Contact opnemen

Over Mr. T. Slotema

Tim is een allround ondernemingsrechtadvocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en faillissementsrecht. Hij combineert zijn opgedane commerciële kwaliteiten als consultant in executive search met een open en pragmatische aanpak.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-427 42 547
E-mail t.slotema@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter