Werkgever, bied werknemer niet aan om concurrentiebeding af te kopen

Inleiding

Begin augustus 2023 schreef mr. Axel Arts al over de aanstaande modernisering van het concurrentiebeding. Onlangs heeft het hof Arnhem-Leeuwarden een interessant arrest gewezen over (vernietiging van) het concurrentiebeding.

Achtergrond

Tussen partijen (werkgever en werknemer) bestond een arbeidsovereenkomst, welke door de werknemer zelf was opgezegd in verband met een nieuwe baan in loondienst bij een ander bedrijf. De werkgever heeft toen aangegeven de werknemer aan het overeengekomen concurrentiebeding te houden. Daarop heeft de werknemer een procedure gestart en gevorderd dat het concurrentiebeding (gedeeltelijk) wordt vernietigd. De werkgever vorderde als tegeneis, kort gezegd, dat de werknemer op straffe van een dwangsom het concurrentiebeding zal nakomen en dat de werknemer wordt veroordeeld tot betaling van de inmiddels verbeurde contractuele boetes van ruim € 58.000,- en tot betaling van een boete van € 500,- per dag zo lang hij het concurrentiebeding niet opvolgt.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter vernietigt het concurrentiebeding en wijst de tegenvorderingen van de werkgever af. Het hof is het met de kantonrechter eens en laat de uitspraak in stand. Daartoe dient het volgende.

Partijen zijn het erover eens dat het concurrentiebeding rechtsgeldig is overeengekomen. Op grond van artikel 7:653 lid 3 sub b BW kan een rechter een concurrentiebeding geheel (of gedeeltelijk) vernietigen als vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen dit niet noodzakelijk is. Ook kan het worden vernietigd indien, in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer onbillijk wordt benadeeld. Zoals de kantonrechter heeft overwogen, komt het aan op een belangenafweging tussen het recht op vrije arbeidskeuze van de werknemer en het belang van de bescherming van het bedrijfsdebiet van de werkgever. De werkgever zal moeten stellen en zo nodig bewijzen dat de indiensttreding van de werknemer bij zijn nieuwe werkgever haar belangen schaadt zodat zij hem kan houden aan het concurrentiebeding en recht heeft op de overeengekomen boetes.

Het hof komt evenals de kantonrechter tot het oordeel dat de belangenafweging in het voordeel van de werknemer uitvalt. Daarbij valt op dat het hof het volgende meeneemt in haar overweging. De werkgever heeft een brief aan de werknemer gestuurd naar aanleiding van zijn opzegging. Daarin staat o.a. het volgende:

[Werkgever] houdt vast aan het concurrentiebeding, zoals ook eerder aangegeven in de mail. Bij overtreding daarvan moeten grote bedragen worden betaald. Het is daarom raadzaam dit te regelen (afkopen) voor de aanvang van de werkzaamheden bij de nieuwe werkgever.”

Het hof overweegt dat daarin een aanwijzing te vinden is dat het de werkgever er niet zozeer om gaat onrechtmatige concurrentie te voorkomen als wel om een vergoeding van haar werknemers te ontvangen als zij de arbeidsovereenkomst opzeggen. Een dergelijke aanpak verhoudt zich niet met het uitgangspunt van het recht op vrije arbeidskeuze dat aan een werknemer toekomt. Het ontkracht bovendien het belang van de werkgever het concurrentiebeding te handhaven als na betaling van een vergoeding door de werknemer zij kennelijk hieraan geen rechten meer zal ontlenen.

Conclusie

Indien een werknemer zijn/haar baan opzegt en bij een concurrent in dienst treedt, is het de werkgever af te raden om een voorstel tot afkoop van het concurrentiebeding te doen. Dit doet immers af aan het eigenlijke doel van het beding. Althans, wat het doel zou moeten zijn…

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via 0255 – 547 800 of rechtstreeks met mr. Tim Slotema via t.slotema@tanger.nl of 0255 – 547 817.

Over Mr. T. Slotema

Tim is een allround ondernemingsrechtadvocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en faillissementsrecht. Hij combineert zijn opgedane commerciële kwaliteiten als consultant in executive search met een open en pragmatische aanpak.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-427 42 547
E-mail t.slotema@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over arbeidsrecht

Bekijk alle artikelen