Rechtsbescherming


Wanneer een partij het niet eens is met de aanbestedingsprocedure of de uitkomst daarvan, is de meest voorkomende procedure het kort geding.
Hoewel een kort geding procedure niet leidt tot een definitieve uitspraak en de mogelijkheid blijft bestaan om een zogenaamde bodemprocedure te voeren, leidt het kort geding in de meeste gevallen tot een afgewogen oordeel van de Rechter die gemotiveerd oordeelt of de regels in acht zijn genomen of niet.
In de meeste gevallen leggen beide partijen zich bij een dergelijke beslissing neer.

De termijnen waarbinnen moet worden gehandeld zijn zeer kort.
Tot maximaal zes maanden na de dag waarop de overeenkomst is gesloten, kunnen belanghebbenden op grond van de Aanbestedingswet bij de Rechtbank vorderen dat de overeenkomst wordt vernietigd. Maar deze termijn is voor een ondernemer die zich door een gunningsbeslissing benadeeld acht slechts 30 dagen indien de aankondiging van de gegunde opdracht op een in de Aanbestedingswet bepaalde wijze bekend is gemaakt en de aanbestedende dienst aan de betrokken inschrijvers en gegadigden op een in de Aanbestedingswet bepaalde wijze een kennisgeving zond van de sluiting van de overeenkomst.
Tegen een procedure of beslissing in kort geding opkomen, betekent dat doorgaans al binnen twintig dagen na een gunningsbeslissing de kort geding procedure aanhangig moet zijn gemaakt.
Ook het voorbereiden van een kort geding procedure kost tijd, zodat duidelijk zal zijn dat wanneer u overweegt een kort geding procedure aanhangig te maken, het eerder om dagen dan om weken zal gaan om dit te bepalen.
Uw aanbestedingsadvocaat van Tanger Advocaten staat evenwel klaar.
Snel handelen en snel procederen zit in onze genen.

Als u als inschrijvende ondernemer of als aanbestedende organisatie te maken krijgt met problemen, dan staan onze aanbestedingsadvocaten gereed.

Voor een aanbestedende instelling dient snel een afweging te worden gemaakt of in een eventueel kort geding verweer moet worden gevoerd, dan wel of er inderdaad fouten zijn gemaakt en de procedure beter kan worden ingetrokken.
Lijmpogingen in geval van evidente vergissingen maken de zaken doorgaans erger dan beter.

Voor inschrijvende ondernemers dient snel een analyse te worden gemaakt of het zin heeft in kort geding op te komen tegen een aanbestedingsprocedure of tegen een gunningsbeslissing.
Onze aanbestedingsadvocaat heeft meer dan genoeg ervaring en toegang tot alle jurisprudentie op het gebied van het aanbestedingsrecht, zodat snel een analyse kan worden gemaakt of een procedure enige kans van slagen heeft.
Dat is van belang, omdat een procedure aanhangig maken ook een keerzijde kan hebben.
Want als hiervoor gesteld, wordt een behoorlijk aantal overheidsopdrachten via een onderhandse procedure gegund.
En hoewel het niet mag, is het wel menselijk dat een partij die als lastig wordt ervaren, daarvoor niet wordt uitgenodigd.
Dit nog afgezien van de kosten van een kort geding die snel circa € 5.000,– kunnen bedragen.

<< Terug