Bestuursrecht – Het vertrouwensbeginsel

De Raad van State (ECLI:NL:RVS:2019:1778) heeft vrij recent een uitleggende uitspraak gedaan over het vertrouwensbeginsel. Het vertrouwensbeginsel houdt in dat een burger mag vertrouwen dat de overheid een toezegging of belofte nakomt. De Raad van State beoordeelt een beroep op het vertrouwensbeginsel aan de hand van drie stappen:

Stap 1 – Toezegging

Eerst wordt er beoordeeld in hoeverre er daadwerkelijk sprake is geweest van een toezegging van de overheid. Een burger moet in dat geval aannemelijk maken dat de uitlatingen/gedragingen van de overheid daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Daarnaast moet een burger aannemelijk maken dat een toezegging overheid er op was gericht om van een overheidsbevoegdheid gebruik te maken. Hierbij is van belang dat de betrokkene te goeder trouw is.

Stap 2 – Toerekening

De tweede stap betreft de vraag of de toezegging aan de overheid kan worden toegerekend. Mocht worden verondersteld dat degene die de toezegging heeft gedaan de opvatting van de overheid vertolkte? Een voorbeeld hiervan is het geval waarin een wethouder een toezegging doet en de indruk wekt dat hij de opvatting van het collegebestuur vertolkt. Indien deze onbevoegdheid van de wethouder voor de betrokkene niet eenvoudig kenbaar is, kan een overheid zich niet met succes verweren dat de toezegging onbevoegd is gedaan.

Stap 3 – Nakoming

Tot slot de derde stap, indien de vorige twee stappen positief zijn beantwoord. Dan gaat het om de vraag of de toezegging ook dient te worden nagekomen. In beginsel dient de toezegging te worden nagekomen. Dit is alleen anders indien zwaarder wegende belangen zich hiertegen verzetten. Hierbij kan worden gedacht aan belangen van derden of indien de toezegging in strijd is met de wet.

Met deze uitspraak heeft de Raad van State helder geformuleerd wanneer een beroep op het vertrouwensbeginsel kan slagen.

Lees hier de hele uitspraak.

Heeft u vragen over de het bestuursrechtelijke vertrouwensbeginsel, of andere vragen over andere bestuursrechtelijke onderwerpen? Neemt u dan vrijblijvend contact op mr. Frank Horstman, of één van onze andere bestuursrechtspecialisten.

Neem hier direct contact op of laat u hieronder terugbellen door een van onze specialisten.

Over Mr. F.W. Horstman

Frank voert een brede praktijk die zich hoofdzakelijk richt op het bestuursrecht (omgevingsrecht), contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Deze rechtsgebieden worden onder meer toegepast in het vastgoed en in de overheidspraktijk.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-528 65 896
E-mail f.w.horstman@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter