Gevolgen van een faillissement voor de arbeidsovereenkomst

Ondanks de huidige economische hoogtijdagen, zijn er de afgelopen maanden diverse omvangrijke winkelketens failliet verklaard. Denk alleen al aan Intertoys, Coolcat, Sissy-Boy en de Op=Op Voordeelshop.

In vrijwel alle gevallen leidt een dergelijk faillissement er toe dat de curator genoodzaakt zal zijn om u als werknemer schriftelijk ontslag aan te zeggen. Op grond van art. 40 Fw heeft de curator die bevoegdheid.

UWV in faillissement
Deze ontslagaanzegging is onder andere noodzakelijk om het UWV in staat te stellen, de op haar rustende verplichtingen conform de zogenaamde loongarantieregeling uit te voeren.

De curator draagt er in de regel bovendien zorg voor dat er een intake met het UWV voor de werknemers wordt gearrangeerd, waarbij het UWV u informeert over deze loongarantieregeling. Bovendien wordt u in de gelegenheid gesteld om uw loon gerelateerde vordering(en) bij het UWV aan te melden.

Op basis van de loongarantieregeling vergoedt het UWV onder meer;

  • Het achterstallig loon met betrekking tot de periode van (maximaal) 13 weken voorafgaand aan de dag van opzegging;
  • Het loon over de opzegperiode met een maximum van 6 weken (inclusief vakantiegeld, pensioenpremies etc.);
  • Niet-betaald vakantiegeld, pensioenpremies en niet-genoten vakantiedagen met betrekking tot de periode vanaf maximaal een jaar voorafgaand aan de opzegging.

(Overige) rechten werknemer
Helaas wijst de praktijk uit dat het UWV niet in alle gevallen uw volledige loonvordering mag voldoen. Indien daar in uw geval sprake van is, dan is het zaak om uw resterende vordering alsnog bij de curator aan te melden.
Hoewel u op basis van de eindafrekening van het UWV kunt berekenen wat u niet vergoed heeft gekregen en dus kunt aanmelden bij de curator, kan het raadzaam zijn om daaraan voorafgaand kort advies te winnen bij één van onze specialisten over uw exacte rechten en welke status uw vordering zal hebben, in de afhandeling van het faillissement door de curator. In vrijwel alle gevallen zullen zij in staat zijn om dit binnen mum van tijd voor u te bepalen (en/of te controleren). Ook kunt u uiteraard afspraken met hen maken over het erop toezien dat de curator uw vordering op juiste wijze in de verdere afwikkeling van het faillissement meeneemt.

In beginsel is uw loonvordering op grond van artikel 3:288 sub e BW een preferente vordering (mits deze betrekking heeft op het huidige kalenderjaar, of het kalenderjaar voorafgaand aan de faillissementsdatum van uw werkgever). Dat betekent dat deze voorrang heeft op alle aangemelde concurrente vorderingen (denk aan: de vorderingen van onder meer het overgrote deel van de handelscrediteuren).

Daar bestaan echter uitzonderingen op. Uw niet-genoten vakantiedagen bijvoorbeeld kwalificeren als boedelschuld, zo heeft de Hoge Raad op 17 november 2017 opnieuw bevestigd. Ook is daarin bepaald dat de curator werknemers niet kan dwingen om niet-genoten vakantiedagen op te nemen tijdens de opzegtermijn, teneinde het ontstaan van een dergelijke boedelschuld te voorkomen.

Deze boedelschuld dient door de curator met voorrang uit het gerealiseerde boedelactief te worden voldaan, nog vóór preferente vorderingen (bijvoorbeeld van de Belastingdienst) en concurrente vorderingen.

Voorkomen is beter dan genezen
Hoewel u als werknemer natuurlijk niet alles in eigen hand hebt, zijn er wel degelijk zaken die u zelf kunt regelen, of waar u kritisch op toe kunt zien.
Daarbij kunt u denken aan;

Pensioen in geval van faillissement
Controleer jaarlijks via uw pensioenverzekeraar of uw werkgever bij is met het betalen van de pensioenpremies. Het is voor uw eigen rechten als werknemer uiterst belangrijk dat deze pensioenpremies nimmer oplopen tot meer dan één jaar.

Opbouw vakantiegeld bij faillissement
Het bovenstaande geldt eveneens voor bijvoorbeeld de opbouw van uw vakantiegeld. Betaalt uw werkgever uw vakantiegeld normaliter in de maand mei en kan zij daar dit jaar onverhoopt niet toe overgaan, trek dan direct aan de bel en win spoedig juridisch advies over wat u daar tegen kunt ondernemen. In geval van faillissement loopt u alsdan namelijk een reëel risico dat een deel van uw vakantiegeld nimmer aan u kan worden uitbetaald.

Bonus in geval van faillissement
Leg eventuele bonusafspraken met uw werkgever goed schriftelijk vast, vooral ook als deze pas op langere termijn aan u zullen worden uitbetaald. Om voor eventuele uitkering daarvan – in geval van faillissement – in aanmerking te komen is het wederom enorm belangrijk dat voldoende vaststaat dat de werkgever de betaling van deze bonus verschuldigd is, zodat de bonus onder het loon moet worden begrepen.

Als werknemer(s) zelf het faillissement van uw werkgever aanvragen
Zoals eerder in deze blog vermeld, heeft te gelden dat uw achterstallig loon tot een maximum van 13 weken voorafgaand aan de dag van opzegging wordt vergoed.
Indien de loonachterstand in uw geval snel oploopt en er gerede vrees bestaat dat uw werkgever deze laat toenemen tot meer dan 13 weken, zonder concreet uitzicht op betaling, dan is het zeer raadzaam om z.s.m. advies te winnen bij één van onze specialisten op het gebied van faillissementsrecht. Het faillissement kan namelijk beperking van uw schade betekenen, ook al raakt u waarschijnlijk werkloos.

Kort en goed: als werknemer van een onderneming in zwaar weer heeft u vaak meer rechten en mogelijkheden dan dat u voorshands vermoedt!
Mocht u als werknemer geconfronteerd worden met een dergelijke werkgever, dan kunnen de specialisten van Tanger Advocaten u binnen zeer kort tijdsbestek adviseren over uw rechten en mogelijkheden.

Deze blog is geschreven door Marco van Voorbergen. Als financieel analist in insolventiezaken en overnames is hij uitstekend bekend met het faillissements- en ondernemingsrecht. Marco staat veelal als rechterhand de drie curatoren van Tanger Advocaten bij, in de faillissementen waarin zij door de rechtbank tot curator worden benoemd.

Heeft u vragen over uw rechten en/of plichten als werknemer in een faillissement, of over andere aspecten van het faillissementsrecht? Neemt u dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten op dit rechtsgebied.

Neem direct contact op

 

Over M. van Voorbergen

Biografie

Bekijk profiel
Financieel analist  
E-mail m.van.voorbergen@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter