De procedure


Een echtscheidingsprocedure is in principe een relatief snelle en eenvoudige procedure.

Eén van de echtgenoten, of beiden gezamenlijk, dient een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de Rechtbank.
In dit verzoekschrift wordt de Rechtbank gevraagd om de echtscheiding uit te spreken, en indien van toepassing, ook enkele nevenvoorzieningen te treffen zoals het vaststellen van:
a. Het ouderschapsplan.
b. De partner- en kinderalimentatie.
c. Een regeling voor de woning.
d. De verdeling.

Bij een gezamenlijk verzoek van beide echtgenoten is binnen enkele weken een uitspraak van de Rechtbank te verwachten.

Als de beide partijen het over de gevolgen van de echtscheiding eens kunnen worden, is de procedure sneller en goedkoper.
En zal er veel minder emotionele belasting zijn.
Wij streven daarom altijd naar een minnelijke regeling.
Maar als die minnelijke regeling er niet snel is of niet binnen afzienbare tijd is te verwachten, adviseren wij meestal om zo snel mogelijk de procedure aanhangig te maken.
Ten eerste omdat onder de druk van een procedure de zaken doorgaans veel sneller worden geregeld.
Ten tweede omdat zodra de procedure aanhangig wordt gemaakt, de gemeenschap van goederen eindigt en u dus niet meer aansprakelijk bent voor bijvoorbeeld schulden die uw partner maakt of verplichtingen die worden aangegaan.

Wanneer er sprake is van een verzoek ingediend door één van de echtgenoten, dan krijgt de andere echtgenoot van de Rechtbank in beginsel een termijn van 6 weken om een verweerschrift in te dienen.
Houdt dit verweerschrift in dat de andere echtgenoot het met alle verzoeken eens is (de zogenaamde referteverklaring), dan is binnen enkele weken een uitspraak te verwachten.

Wordt er door de andere echtgenoot inhoudelijk verweer gevoerd, dan zal de procedure aanzienlijk langer gaan duren.
Ten eerste omdat er een mondelinge behandeling bij de Rechtbank zal plaatsvinden, waarbij de partijen aanwezig moeten zijn.
Een dergelijke zitting wordt doorgaans op een termijn van maanden ingepland.

De aard van het verweer kan ook leiden tot (soms aanzienlijke) vertraging:
– De Rechtbank kan soms advies vragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.
– De Rechtbank kan deskundigen benoemen om de waarde van spullen, onroerend goed of onderneming vast te stellen.
Etc.

Een dergelijke inhoudelijke procedure duurt snel 6 maanden tot in enkele gevallen zelfs een jaar of langer.

Een uitspraak van de rechter waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, betekent nog niet dat u dan bent gescheiden.
Beide partijen kunnen binnen 3 maanden hoger beroep instellen.
Niet eerder dan nadat de uitspraak definitief is, en er dus geen hoger beroep meer mogelijk is, kan de uitspraak worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand.
Niet eerder dan per de datum van deze inschrijving is het huwelijk ontbonden en bent u derhalve officieel gescheiden.
Deze termijn kan worden verkort wanneer de beide echtgenoten een verklaring tekenen dat zij berusten in de echtscheiding en daar dus geen hoger beroep tegen instellen.

<< Terug

Volgende >>