Kinderen5.1 Algemeen
5.2 Ouderlijk gezag na scheiding
5.3 Omgangsregeling
5.4 Communicatie
5.5 Ouderschapsplan

5.1    Algemeen

Doorgaans zijn de kinderen de eerste zorg van scheidende partners, en begrijpelijk.

Vaak wordt ook wel gezegd als de ouders gaan scheiden, scheiden de kinderen mee.
De kinderen hebben er immers niet om gevraagd maar ze dragen hiervan wel de gevolgen.
Als het proces goed wordt doorlopen kunnen ouders veel doen om hun kinderen zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen.
Indien kan worden voorkomen dat de kinderen in een loyaliteitsconflict komen dan is gebleken dat kinderen weinig hinder hoeven te ondervinden van een echtscheiding.

Van belang is dan wel dat de zaken zo worden geregeld dat het kind niet hoeft te kiezen door onderling praktische regelingen af te spreken die voor iedereen helder en werkbaar zijn.

Wij zijn u graag behulpzaam om dit proces in goede banen te leiden.

5.2    Ouderlijk gezag na echtscheiding

Als tijdens een huwelijk een kind wordt geboren, hebben de ouders automatisch het wettelijk gezag over hun kind.
Dat verandert niet als het huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden: De beide ouders houden in beginsel samen het ouderlijk gezag.

Praktisch betekent dit dat u samen de beslissingsbevoegdheid houdt over bijvoorbeeld schoolkeuze en medische/financiële beslissingen.

Waar het kind woont na de echtscheiding wordt in principe ook door u samen beslist.
Soms kan worden gekozen voor de mogelijkheid dat het kind afwisselend zowel bij de vader en de moeder woont (het co-ouderschap).

In andere gevallen ligt het meer voor de hand dat de dagelijkse zorg bij één van de ouders ligt en dat er met de andere ouder een omgangsregeling wordt afgesproken.
In zo’n omgangsregeling kunnen veel praktische zaken worden vastgelegd waardoor ook de niet-verzorgende ouder zoveel als mogelijk betrokken kan worden bij het dagelijkse leven van het kind.

Een enkele keer spelen er dermate vervelende omstandigheden dat het in het belang van het kind is dat niet beide ouders, maar één van de ouders het gezag verkrijgt.

Kinderen ouder dan 12 jaar worden doorgaans door de rechtbank in de gelegenheid gesteld hun wens kenbaar te maken.
Doorslaggevend is dat niet, maar het is wel van belangrijke invloed op de beslissing van de rechtbank.

5.3    Omgang

Het is van belang om zo snel mogelijk duidelijke en vaste afspraken te maken over de omgangsregeling met de kinderen.
Niet alleen zodat u weet waar u aan toe bent.
Maar vooral zodat de kinderen weten waar zij aan toe zijn.
Weet dat het voor kinderen, ook als die al iets ouder zijn, het beste is dat de omgangsregeling op vaste, regelmatige tijdstippen plaatsvindt.
Vaste begindag en tijd, vaste einddag en tijd.
Zonder daar van af te wijken.
Daar waar niet de hand wordt gehouden aan een vaste omgangsregeling, ontstaan vaak niet alleen problemen tussen de ouders, maar ook problemen met het kind omdat die niet weet waar hij aan toe is.
Rust, regelmaat en ritme zijn voor kinderen van essentieel belang.

5.4    Communicatie

Omdat verhoudingen tussen de ouders vaak verstoord zijn, wordt er niet of nauwelijks gecommuniceerd.
Wanneer er kinderen zijn is het evenwel essentieel dat er een, zo mogelijke vaste vorm wordt gekozen waarop over zaken die de kinderen aangaan wordt gesproken.
ALTIJD buiten aanwezigheid van de kinderen zelf.
Dus niet bij het halen of brengen in het kader van de omgang, maar op een ander moment, telefonisch of per mail.
De kinderen worden anders in deze, ook voor hen, moeilijke periode, onnodig belast.

Dit advies is eenvoudig gegeven, maar zal mogelijk lastig zijn in te vullen als de verhoudingen ernstig verstoord zijn.
Maar probeert u zich hier over heen te zetten, in het belang van de kinderen maar ook van uzelf.
Want niet regelmatig praten over zaken die de kinderen aangaan, leidt onvermijdelijk tot conflicten en teleurstellingen met alle negatieve energie van dien.
Eén ding: laat u nimmer, maar dan ook nimmer, negatief uit over de andere ouder in het bijzijn van de kinderen.
Dat gaat op den duur uitsluitend tegen u werken.

5.5    Ouderschapsplan

Met ingang van 1 maart 2009 zijn ouders verplicht om bij scheiding een ouderschapsplan op te stellen.
Het plan bevat afspraken over de zorgverdeling, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling tussen de voormalige partners.
In de wet zijn de volgende hoofdpunten opgenomen:
• De ouders zijn verplicht een ouderschapsplan te voegen bij een verzoek tot echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel en bed. Deze verplichting geldt ook voor ouders die nimmer getrouwd zijn maar wel kinderen hebben. Het maakt daarbij niet uit of beide ouders gezag hebben.
• De ouders maken in het ouderschapsplan over drie onderwerpen in ieder geval afspraken: zorgverdeling, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen.
• De ouderlijke verantwoordelijkheid wordt nader omschreven:
o Een kind heeft recht op gelijkwaardig ouderschap na scheiding;
o Een ouder is verplicht om de ontwikkeling van de band van zijn of haar minderjarig kind met de andere ouder te bevorderen;
o De ouder die niet het gezag uitoefent, heeft niet alleen een recht maar ook de verplichting tot omgang.
Zie het ouderschapsplan niet als een formaliteit en maak er geen standaardwerk van.
De reden om het ouderschapsplan verplicht te maken is dat uit tal van onderzoeken blijkt dat spanningen tussen de ouders een aanzienlijke negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen.
Het ouderschapsplan dwingt de ouders om na te denken over een aantal aspecten en daar sluitende afspraken over te maken.
Maar het werkt alleen als er ook echt over wordt nagedacht en als er maatwerk van wordt gemaakt.
Geen gezin is hetzelfde en een standaard ouderschapsplan dat niet is toegesneden op uw specifieke situatie, is een gemiste kans om problemen te voorkomen.

Wij zullen er zoveel mogelijk aan doen om aan te sturen op een regeling die voor iedereen helder, praktisch en goed uitvoerbaar is, met respect voor elkaars onderlinge wensen ten aanzien van de kinderen.
Uw kinderen hebben hier immers recht op.
Mocht u er samen niet uitkomen dan staan wij u graag bij op de weg naar de rechter.

<< Terug

Volgende >>