Onderbewindstelling

Wanneer?

Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen, als gevolg van:
a. zijn lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel
b. verkwisting of het hebben van problematische schulden,
kan de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van zijn goederen.
De persoon moet tijdelijk of duurzaam niet ten volle in staat zijn om zelf ten volle vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen.

Door wie?

Het verzoek om onderbewindstelling kan bij de kantonrechter worden ingediend door degene zelf, zijn echtgenoot, zijn geregistreerd partner dan wel andere levensgezel, zijn bloedverwanten in de rechte lijn (ouders, (klein)kinderen), en in de zijlijn tot en met de vierde graad (zussen, broers, (achter)neven, (achter)nichten, oudoom, oudtante), degene die het gezag over hem uitoefent, zijn voogd, zijn curator, mentor, het openbaar ministerie, de instelling waar degene wordt verzorgd of begeleiding biedt, het college van burgemeester en wethouders waar degene woonplaats heeft in geval sprake is van sub b, en de rechter voor wie een verzoek tot ondercuratelestelling of tot opheffing curatele aanhangig is. De laatste vier kunnen dit ook verzoeken in geval van een bestuursopdracht.

Wie als bewindvoerder?

De rechter volgt bij de benoeming van de bewindvoerder de uitdrukkelijke voorkeur van de onderbewindgestelde, tenzij gegronde redenen zich tegen de benoeming verzetten. Heeft de onderbewindgestelde geen voorkeur, dan wordt indien hij gehuwd is, een geregistreerd partnerschap is aangegaan of anderszins een levensgezel heeft, deze bij voorkeur benoemd. Is dit niet het geval, dan wordt bij voorkeur een van zijn ouders, kinderen, broers of zusters tot bewindvoerder benoemd. Ook kan een professionele bewindvoerder worden benoemd.

Gevolgen

De onderbewindgestelde wordt beheersonbevoegd, en beperkt beschikkingsbevoegd. De onderbewindgestelde blijft wel handelingsbekwaam.
Mocht u vragen hebben of een verzoek hiertoe bij de rechtbank willen indienen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Curatele

Wanneer?

Een meerderjarige kan door de kantonrechter onder bewind worden gesteld wanneer hij tijdelijk of duurzaam zijn belangen niet behoorlijk waarneemt of zijn veiligheid of die van anderen in gevaar brengt, als gevolg van
a. zijn lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel
b. gewoonte van drank- of drugsmisbruik,
en een voldoende behartiging van die belangen niet met een meer passende en minder verstrekkende voorziening kan worden bewerkstelligd.

Door wie?

Het verzoek om curatele kan bij de kantonrechter worden ingediend door degene zelf, zijn echtgenoot, zijn geregistreerd partner dan wel andere levensgezel, zijn bloedverwanten in de rechte lijn (ouders, (klein)kinderen), en in de zijlijn tot en met de vierde graad (zussen, broers, (achter)neven, (achter)nichten, oudoom, oudtante), degene die het gezag over hem uitoefent, zijn voogd, zijn bewindvoerder, mentor, het openbaar ministerie en de instelling waar degene wordt verzorgd of begeleiding biedt.

Wie als bewindvoerder?

De rechter volgt bij de benoeming van de curator de uitdrukkelijke voorkeur van de onder curatele gestelde, tenzij gegronde redenen zich tegen de benoeming verzetten. Heeft de onder curatele gestelde geen voorkeur, dan wordt indien hij gehuwd is, een geregistreerd partnerschap is aangegaan of anderszins een levensgezel heeft, deze bij voorkeur benoemd. Is dit niet het geval, dan wordt bij voorkeur een van zijn ouders, kinderen, broers of zusters tot curator benoemd. Ook kan een professionele curator worden benoemd.

Gevolgen

Vanaf het moment dat de curatele is uitgesproken is de onder curatele gestelde in principe onbekwaam rechtshandelingen te verrichten.
Mocht u vragen hebben of een verzoek hiertoe bij de rechtbank willen indienen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Mentorschap

Wanneer?

Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter te zijnen behoeve een mentorschap instellen.

Door wie?

Het verzoek om mentorschap kan bij de kantonrechter worden ingediend door degene zelf, zijn echtgenoot, zijn geregistreerd partner dan wel andere levensgezel, zijn bloedverwanten in de rechte lijn (ouders, (klein)kinderen), en in de zijlijn tot en met de vierde graad (zussen, broers, (achter)neven, (achter)nichten, oudoom, oudtante), degene die het gezag over hem uitoefent, zijn voogd, zijn curator, zijn bewindvoerder, het openbaar ministerie, de instelling waar degene wordt verzorgd of begeleiding biedt, en de rechter bij wie een verzoek tot ondercuratelestelling of tot opheffing van de curatele aanhangig is.

Wie als mentor?

De rechter volgt bij de benoeming van de mentor de uitdrukkelijke voorkeur van de onder het mentorschap gestelde, tenzij gegronde redenen zich tegen de benoeming verzetten. Heeft de onder het mentorschap gestelde geen voorkeur, dan wordt indien hij gehuwd is, een geregistreerd partnerschap is aangegaan of anderszins een levensgezel heeft, deze bij voorkeur benoemd. Is dit niet het geval, dan wordt bij voorkeur een van zijn ouders, kinderen, broers of zusters tot mentor benoemd. Ook kan een professionele mentor worden benoemd.

Gevolgen

In principe is de persoon tijdens het mentorschap onbevoegd rechtshandelingen te verrichten in aangelegenheden betreffende zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
Mocht u vragen hebben of een verzoek hiertoe bij de rechtbank willen indienen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze familierechtspecialisten.

De advocaten van

team meerderjarigen bescherming

Maak kennis met onze advocaten

Raquella

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen