Wanneer heeft de werknemer en/of statutair bestuurder recht op een extra vergoeding bij ontslag?

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als zijn dienstverband door de werkgever wordt beëindigd. Het maakt hierbij niet uit of het een dienstverband is geweest voor bepaalde of onbepaalde tijd en ook niet hoe lang het dienstverband heeft geduurd. Maar wanneer heeft de werknemer recht op een extra vergoeding bij ontslag? En hoe zit het met de werknemer die tegelijkertijd statutair bestuurder is?

Billijke vergoeding

De wet maakt het voor de werknemer mogelijk om naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding te eisen. Deze billijke vergoeding kan fors lopen. In sommige gevallen bedraagt de billijke vergoeding zelfs een halfjaar- of jaarsalaris.

Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werkgever

Als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, heeft de werknemer recht op een billijke vergoeding. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de werkgever;

  • zich misdraagt (bijvoorbeeld door discriminatie of grensoverschrijdend gedrag);
  • een valse ontslaggrond aanvoert met als doel een onwerkbare situatie te creëren om langs die weg het ontslag te bewerkstelligen;
  • de werknemer ten onrechte op staande voet heeft ontslagen;
  • de werknemer in strijd met een wettelijk opzegverbod heeft ontslagen (bijvoorbeeld tijdens ziekte of zwangerschap);
  • zijn (re-integratie)verplichtingen tijdens ziekte van de werknemer niet nakomt.

Billijke vergoeding bij statutair bestuurder

Op de statutair bestuurder zijn twee verschillende rechtsregimes van toepassing zijn: het vennootschapsrecht (de benoeming) en het arbeidsrecht (de arbeidsovereenkomst).

Het bevoegde orgaan (veelal de aandeelhouders) kan de statutair bestuurder door middel van een besluit ontslaan. Daar is – anders dan bij de ‘gewone’ werknemer – geen ontslagvergunning van UWV of ontbinding door de kantonrechter voor nodig. De hoofdregel is dat een vennootschapsrechtelijk ontslag automatisch ook het einde betekent van de arbeidsovereenkomst.

Wel moet er – net als de bij de ‘gewone’ werknemer – een wettelijke ontslaggrond bestaan. Als er geen wettelijke ontslaggrond bestaat, heeft de statutair bestuurder recht op een billijke vergoeding. De statutair bestuurder heeft ook recht op een billijke vergoeding als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld in verband met het ontslag, zoals hierboven uiteen is gezet.

De afwezigheid van een wettelijke grond staat niet aan een beëindiging van het dienstverband in de weg. De statutair bestuurder kan dus geen herstel van het dienstverband verzoeken, maar alleen een billijke vergoeding.

Vaststellingsovereenkomst

De werkgever die een werknemer wil ontslaan, zal dat vaak met wederzijds goedvinden willen bewerkstelligen zodat een procedure bij de kantonrechter of UWV kan worden voorkomen. Een vaststellingsovereenkomst kan dan uitkomst bieden. Daarin worden de afspraken over het ontslag opgenomen, zoals een eventuele ontslagvergoeding. Hierbij kan rekening worden gehouden met de transitievergoeding en billijke vergoeding. Dit geldt ook voor het ontslag van de werknemer die tegelijkertijd statutair bestuurder is.

De werkgever en/of werknemer die te maken krijgt met ontslag doet er goed aan zich in een vroeg stadium juridisch te laten adviseren. Alleen dan kan een goede onderhandelingspositie worden gecreëerd en kan een zo goed mogelijke ontslagregeling worden afgesproken.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog? Dan kunt u contact opnemen met Mitchel Schildwacht via m.schildwacht@tanger.nl of 06-51797853.

Over Mr. M. Schildwacht

Mitchel is advocaat voor ondernemers en particulieren op het gebied van het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht. De werkwijze van Mitchel kenmerkt zich door eerlijkheid en daadkracht in een proactieve samenwerking met zijn cliënt. Hij behandelt zijn zaken met expertise en een vooraf met zijn cliënt afgesproken strategie.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-517 97 853
E-mail m.schildwacht@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over arbeidsrecht

Bekijk alle artikelen