WERKGEVERS OPGELET: maak gebruik van werktijdverkorting voor uw personeel tijdens de coronacrisis

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt vanaf 17 maart 2020 de Werktijdverkortingsregeling (WTV). Lees hier alles over de NOW.

Maak tijdens de coronacrisis gebruik van de werktijdverkortingsregeling voor uw personeel
De wet bepaalt dat een werkgever niet eenzijdig de overeengekomen werktijd van zijn werknemers mag verminderen met inhouding van het loon. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan echter ontheffing verlenen van dat verbod. Dit heet de werktijdverkortingsregeling. Werkgevers die worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus kunnen hiervan gebruikmaken.

Minder werk voor uw personeel?
De werktijdverkortingsregeling is bedoeld voor het geval dat binnen de onderneming tijdelijk geen werk bestaat voor het personeel. De oorzaak hiervan dienen omstandigheden te zijn die buiten het normale ondernemersrisico vallen, zoals het coronavirus.

Werkgevers die met hun onderneming in aanmerking komen voor de werktijdverkortingsregeling kunnen hun personeel minder uren laten werken. De overheid keert in dat geval voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werkgever, die vervolgens zijn personeel kan doorbetalen. De werknemers blijven dus gewoon in dienst, maar spreken in die periode hun WW-rechten aan. Het personeel moet die uren echter wel hebben opgebouwd.

Voorwaarden
Voor de werktijdverkortingsregeling gelden in het algemeen de volgende voorwaarden:

  • de werkgever heeft minimaal twee en maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk door de gevolgen van het coronavirus;
  • de werknemer verliest minimaal vijf of ten minste de helft van zijn arbeidsuren per week;
  • er mag geen ander werk beschikbaar zijn dat in redelijkheid aan de betrokken werknemers kan worden opgedragen;
  • de werknemer heeft in de voorgaande 36 weken ten minste 26 weken gewerkt;

Was in die periode sprake van ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof of onbetaald verlof? Of werkte de werknemer als ZZP-er? Dan kijkt UWV verder terug dan de laatste 36 weken.

Voor wie?
De werktijdverkortingsregeling geldt voor werknemers waarvoor een loondoorbetalingsplicht geldt. Dus niet voor uitzendkrachten, oproepkrachten met een 0-urencontract en ZZP’ers.

Let op: is de werknemer ziek voordat de ontheffingsperiode ingaat? Dan kunt u voor deze werknemer geen tijdelijke WW-uitkering aanvragen. Maar wordt de werknemer ziek tijdens de WW-uitkering? Dan zal zijn tijdelijke WW-uitkering gewoon doorlopen.

Wachttijd: twee kalenderweken
Om te voorkomen dat relatief korte perioden van verminderde bedrijvigheid leiden tot aanvragen en administratieve verwerking van aanvragen, geldt een wachttijd van twee kalenderweken vanaf het moment waarop de aanvraag is ingediend. Indien blijkt dat de werktijdverkorting na die twee weken nog steeds voortduurt en de aanvraag ook aan de overige voorwaarden voldoet, wordt de ontheffing verleend vanaf de kalenderweek waarin de aanvraag is ingediend.
Als bij het indienen van de aanvraag direct al duidelijk is dat het gaat om een langere periode, wordt de ontheffing direct verleend.

Duur van de ontheffing voor de werktijdverkortingsregeling
Bij een tijdelijke werktijdverkorting wordt de ontheffing verleend voor maximaal zes weken. Maar de ontheffing kan drie maal worden verlengd met zes weken, dus in totaal maximaal 24 weken.
Bij de beoordeling van het verzoek tot verlenging wordt nagegaan of het herstel van de bedrijvigheid binnen de totale periode van 24 weken redelijkerwijs valt te verwachten. Indien dat niet het geval is, dan wordt de werktijdverkortingsregeling niet verlengd. Alsdan zal u een reorganisatie en/of ontslagen moeten doorvoeren.

Maar als aan het einde van de periode van 24 weken blijkt dat, tegen de verwachting in, de verminderde bedrijvigheid niet voldoende is hersteld, kan nog een keer een verlenging volgen. Dit is echter alleen mogelijk als herstel in die periode is gegarandeerd.

Geldt de werktijdverkortingsregeling ook met terugwerkende kracht?
Nee, daarom is het verstandig zo snel mogelijk een werktijdverkortingsaanvraag in te dienen.

Geldt de werktijdverkortingsregeling ook voor uitzend- en payrollondernemingen?
Ja, maar hierbij is het volgende van belang:

  • bij de aanvraag dienen alle werknemers te worden betrokken voor wie een loonbetalingsplicht geldt. Dat zijn dus alle ‘eigen’ medewerkers en uitzend- en payrollwerknemers met vaste uren;
  • uitzendkrachten met een uitzendbeding blijven buiten de aanvraag, net als de oproepkrachten (werknemers/uitzendkrachten zonder vaste uren en/of met uitsluiting loondoorbetalingsplicht). Voor deze werknemers kan dus ook geen werktijdverkorting worden verkregen;
  • het is belangrijk dat de werktijdverkortingsaanvraag moet worden ingediend per werkgever, dus per rechtspersoon. Vaak is een afzonderlijke vestiging geen rechtspersoon;
  • uitzendkrachten en payrollwerknemers mogen (vooralsnog) niet worden meegenomen in de werktijdverkortingsaanvraag van de inlener.

Werktijdverkortingsregeling: stappenplan
Hieronder treft u het stappenplan aan waarmee u de werktijdverkortingsaanvraag kunt indienen.

1. Eerst dient u een ontheffing aan te vragen bij het ministerie van SZW.
Hier treft u een link naar de aanvraagportal.
2. Vervolgens dient u de verkregen ontheffing te melden bij UWV.
Hier kunt u het formulier werktijdverkorting melden downloaden.
3. Tot slot vraagt u een WW-uitkering aan voor uw werknemers.
Hier kunt u het formulier WW-uitkering aanvragen downloaden.

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de werktijdverkorting? Neem dan vrijblijvend contact op met mr. Mitchel Schildwacht via m.schildwacht@tanger.nl of 0255-547820.

Over Mr. M. Schildwacht

Mitchel is advocaat voor ondernemers en particulieren op het gebied van het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht. De werkwijze van Mitchel kenmerkt zich door eerlijkheid en daadkracht in een proactieve samenwerking met zijn cliënt. Hij behandelt zijn zaken met expertise en een vooraf met zijn cliënt afgesproken strategie.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-517 97 853
E-mail m.schildwacht@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter