(VER)BOUWEN? – Het belang van oplevering van het werk.

De kern van het geschil in bouwzaken vormt in een veel voorkomend geval de vraag of er al dan niet oplevering van het overeengekomen werk heeft plaatsgevonden. Het moment van oplevering is belangrijk omdat vanaf dan het risico voor het werk in de regel overgaat van de aannemer op de opdrachtgever. Schade die ontstaat ná de oplevering komt in beginsel voor rekening van de opdrachtgever. Kernpunt van procedures, vormt dan de vraag of een werk al is opgeleverd of nog niet.

Moment van oplevering

In de wet is het moment van oplevering geregeld. Eerst dient de aannemer aan te geven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd. Vervolgens heeft de opdrachtgever een redelijke termijn om het werk te keuren en al dan niet te aanvaarden. Tijdens de keuring kan een lijst met opleverpunten worden opgesteld.  Als de opdrachtgever het werk aanvaardt, dan wordt het werk als opgeleverd beschouwd (art. 7:758 lid 1 BW). Indien het werk wel gereed gemeld is, maar niet wordt gekeurd dan is het werk stilzwijgend aanvaard. Ook dan wordt het werk als opgeleverd beschouwd. Het uitgangspunt is dat na de oplevering het werk voor risico van de opdrachtgever is. Hij is dan aansprakelijk voor schade door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend (art. 7:758 lid 2 BW). In algemene voorwaarden is dikwijls een bepaling opgenomen waaruit volgt dat het in gebruik nemen van het overeengekomen werk ook heeft te gelden als oplevering.

Geschil over aanleg badkamer

In een recente bouwzaak (niet gepubliceerd) had een aannemer voor een opdrachtgever een badkamer aangelegd. De aannemer heeft aangegeven dat er nog een paar kleine punten dienden te worden afgerond, maar dat dit oplevering van het werk niet in de weg stond. Het overeengekomen werk is toen gereed gemeld, maar door de opdrachtgever niet direct gekeurd. De aannemer heeft de eindfactuur gestuurd, maar de opdrachtgever weigerde deze te betalen. Toen de aannemer klaar was met zijn werkzaamheden, heeft de opdrachtgever geklaagd over een onvoldoende afschot in de douche. Ook waren er beschadigingen aan het plafond.

Gebreken in de uitvoering

In de procedure stelt de aannemer zich op het standpunt dat het werk was opgeleverd waardoor het voor risico van de opdrachtgever is gekomen. De opdrachtgever heeft het werk als zodanig aanvaard. De opdrachtgever neemt een ander standpunt in. Volgens hem zijn de werkzaamheden aan de badkamer gebrekkig uitgevoerd, heeft hij het werk niet aanvaard en heeft hij recht op herstel c.q. vervangende schadevergoeding.

Kantonrechter

De kantonrechter is tot het oordeel gekomen dat het werk nog niet was opgeleverd. Hij wijst erop dat toen de aannemer aangaf dat het werk gereed was, de opdrachtgever direct heeft geklaagd dat een aantal punten niet in orde was. Partijen spraken af dat de aannemer nadere ‘oplever’ werkzaamheden zou uitvoeren. Omdat de eindfactuur niet werd voldaan, heeft de aannemer dit nagelaten.

Geen stilzwijgende aanvaarding oplevering

Volgens de kantonrechter vond een oplevering zoals bedoeld in artikel 7:758 BW niet plaats. Ook heeft er geen stilzwijgende aanvaarding van de oplevering plaatsgevonden. De opdrachtgever heeft de volgende dag direct geklaagd over de gebrekkige badkamer. De aannemer is aansprakelijk voor de gebreken en dient vervangende schadevergoeding te betalen.

Conclusie

In bouwzaken verdient het aanbeveling om het moment van oplevering te formaliseren om lastige discussies achteraf te voorkomen. Raadpleeg bij discussie of twijfel altijd even een advocaat, want voorkomen is beter dan genezen. Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten van de sectie Vastgoed en Overheid:

Mr. K.R. (Kevin) Stephan,
Mr. R.G.N. (Romana) le Roy,
Mr. F.W. (Frank) Horstman.

Neem direct contact op

Over Mr. K.R. Stephan

Kevin adviseert en procedeert voornamelijk over ondernemers-rechtelijke vraagstukken. Hij staat ondernemers bij in arbeidszaken en huurgeschillen, maar tot de dagelijkse praktijk behoort ook het opstellen van contracten en advisering in algemeen verbintenis- of goederenrechtelijke vraagstukken. En voor ingewikkelde verdelingen, of het nu is van huwelijksgemeenschappen of van bedrijfsvermogen, staat hij 24/7 klaar.

Bekijk profiel
Kantoor Haarlem 023-5121400
Rechtstreeks 06-243 24 194
E-mail k.r.stephan@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter