Een eigen onderneming en scheiden? Dit moet u weten over de berekening van de partneralimentatie

Inleiding

Een echtscheiding is vaak een zware en emotionele periode. Naast alle persoonlijke uitdagingen en de afwikkeling van het vermogen, moet ook rekening worden gehouden met de berekening van eventuele partneralimentatie. Partneralimentatie kan nodig zijn indien één van de ex-partners na de scheiding financieel niet in zijn of haar eigen behoefte kan voorzien.

Bij het bepalen van de hoogte van partneralimentatie zijn twee vragen van belang: hoeveel heeft de onderhoudsgerechtigde nodig (dit wordt behoefte genoemd), en hoeveel kan de onderhoudsplichtige betalen (dit wordt draagkracht genoemd).

De draagkracht van de onderhoudsplichtige wordt kort gezegd berekend aan de hand van het inkomen na de scheiding verminderd met de relevante lasten. Deze berekening kan complex zijn wanneer de onderhoudsplichtige niet in loondienst is maar een eigen onderneming heeft. Als ondernemer kan het inkomen namelijk sterk variëren. Bij het berekenen van de draagkracht van de ondernemer spelen dan ook verschillende aspecten een rol.

Waar wordt rekening mee gehouden bij het vaststellen van het inkomen van de ondernemer, en waarom is de rechtsvorm van de onderneming daarbij van belang?

IB-ondernemers

Voor IB-ondernemers vormt de behaalde winst uit de onderneming een essentiële factor voor het bepalen van het inkomen en daarmee de draagkracht. De gemiddelde winst over de afgelopen drie jaar wordt vaak bij de berekening als uitgangspunt genomen. Door zorgvuldig te kijken naar de jaarrekeningen, aangiftes IB en aanslagen IB van de afgelopen jaren, kan een goed beeld worden verkregen van de gemiddelde winst uit de onderneming.

Naast de gemiddelde winst wordt gekeken in hoeverre de ondernemer de mogelijkheid heeft om geld uit de onderneming te onttrekken voor persoonlijke uitgaven. Hierbij wordt gelet op winstuitkeringen en eventuele privé-opnames die de ondernemer heeft gedaan, welke zijn terug te vinden in de jaarrekeningen en aangiftes IB.

Verder is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met de continuïteit van de onderneming. Hierbij is niet alleen de behaalde winst van belang, maar ook de beschikbaarheid van liquide middelen binnen de onderneming. Kasstroomoverzichten kunnen behulpzaam zijn om te beoordelen of er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn om aan de alimentatieverplichting te voldoen.

DGA’s

De DGA van een onderneming keert zichzelf een salaris uit. In de meeste gevallen bepaalt de DGA zelf de hoogte van zijn salaris binnen de grenzen van de fiscale wetgeving. De DGA kan, binnen de wettelijke grenzen, ervoor kiezen om een deel van de winst toe te voegen aan de reserves van de B.V. en dit niet uit te keren.

De hoogte van het salaris kan aanzienlijk verschillen van de winst uit de B.V. Voor het bepalen van het inkomen wordt daarom niet alleen rekening gehouden met salaris en het daadwerkelijk uitgekeerde dividend, maar ook met de inkomsten die de DGA redelijkerwijs kan verwerven.

Bij de berekening van de draagkracht is het mogelijk dat de onderhoudsgerechtigde zich op het standpunt stelt dat de DGA redelijkerwijs meer salaris of dividend aan zichzelf kan uitkeren voor het betalen van een hoger bedrag aan partneralimentatie. Het is dan van belang dat de ondernemer kan aantonen dat de ingehouden winst nodig is om de continuïteit van de onderneming te waarborgen, of omdat een deel van het resultaat bijvoorbeeld dient te worden gereserveerd voor investeringen.

Conclusie

Conclusie

Bij de draagkrachtberekening voor zowel IB-ondernemers als DGA’s spelen verschillende factoren een rol. Het is essentieel om zorgvuldig te kijken naar de financiële situatie van de ondernemer bij het bepalen van de draagkracht voor partneralimentatie.

Het is daarom raadzaam om een familierechtadvocaat in te schakelen om een nauwkeurige berekening te verkrijgen op basis van de specifieke omstandigheden.

Neem bij vragen contact op met mr. R. Bottenheft (r.bottenheft@tanger.nl, 0255 547 800).

Over Mr. R. Bottenheft

Raquella is zowel advocaat als mediator op het gebied van het personen- en familierecht.
Zij is in het jaar 2013 beëdigd als advocaat en vanaf dat moment ook verbonden aan Tanger advocaten.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-528 65 890
E-mail r.bottenheft@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over familierecht

Bekijk alle artikelen