Verrekening van vorderingen of prestaties. Wanneer mag dat en hoe moet dat?

Zolang beide contractspartijen zich aan de gemaakte afspraken houden is er vanzelfsprekend niets aan de hand. Maar zodra de wederpartij de afspraken niet nakomt, is de vraag welke juridische middelen u toekomen om de wederpartij te dwingen alsnog na te komen of anderszins te krijgen wat u toekomt. Indien u ook nog iets van de wederpartij heeft te vorderen kunt u op eenvoudige wijze reageren op deze niet-nakoming door middel van het leerstuk van verrekening.

Wanneer kan ik verrekenen?

De vereisten voor het verrekenen van vorderingen staan in artikel 6:127 BW. Indien u niet alleen een opeisbare vordering op de wederpartij heeft, maar ook een schuld aan dezelfde wederpartij en beide prestaties kunnen worden verrekend, dan mag u de schuld met de vordering verrekenen. De vordering moet wel aan de schuld ‘beantwoorden’, wat betekent dat beide schulden van een gelijke soort moeten zijn. Met betrekking tot geldvorderingen betekent dat dat deze in dezelfde valuta’s moeten zijn. Voor andere schulden dan geld, zoals goederen zullen deze van dezelfde kwaliteit en kwantiteit moeten zijn. Dit komt echter niet vaak voor.

Daarnaast is vereist dat beide partijen elkaars schuldeiser en schuldenaar zijn. Aan dit vereiste is niet voldaan indien één van beide partijen in een andere hoedanigheid is betrokken. Zo kan er niet verrekend worden als u bijvoorbeeld zowel voogd en privé betrokken bent.

Hoe kan ik verrekenen?

Vereist is dat aan de wederpartij wordt verklaard dat u van uw verrekeningsbevoegdheid gebruik maakt. Deze verklaring mag zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan (art. 3:37 lid 1). Door deze verklaring worden de vorderen direct verrekend en is er geen verdere handeling meer nodig. Bij een rekening-courantverhouding is een dergelijke verklaring niet nodig en zullen de bedragen telkens direct worden verrekend.

Wat wordt er verrekend?

Beide schulden gaan teniet tot hun gemeenschappelijk beloop. Dat wil zeggen: tot de hoogte van de kleinste schuld. Het is dus niet noodzakelijk dat de schulden precies even groot moeten zijn.

Wanneer kan ik verrekenen?

In beginsel kunt u altijd overgaan tot verrekening, maar het staat partijen vrij om in een overeenkomst (of soms algemene voorwaarden) van de wettelijke bepalingen over verrekening af te wijken. De bevoegdheid tot verrekening kan dan contractueel worden uitgebreid, beperkt of zelfs geheel worden uitgesloten. Maar als de wederpartij een consument is, is een beding in algemene voorwaarden dat verrekening uitsluit of beperkt vernietigbaar (art. 6:237 onder g BW).

Kan ik na een faillissement verrekenen?

Indien de wederpartij in staat van faillissement is verklaard zijn de mogelijkheden om te verrekenen ruimer. Dan kan ook een niet opeisbare vordering verrekend worden, mits beide vorderingen zijn ontstaan vóór de faillietverklaring of voortvloeien uit handelingen die vóór de faillietverklaring met de gefailleerde zijn verricht.

Vragen?

Vraagt u zich af of u uw vordering mag verrekenen, of vraagt u zich af of een wederpartij dit mag, dan kunt u zich wenden tot een van onze advocaten.

Neem hier direct contact op of laat u hieronder terugbellen.

Over Mr. T. Slotema

Tim is een allround ondernemingsrechtadvocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en faillissementsrecht. Hij combineert zijn opgedane commerciële kwaliteiten als consultant in executive search met een open en pragmatische aanpak.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-427 42 547
E-mail t.slotema@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over bestuursrecht

Bekijk alle artikelen