HomeRechtsgebiedHuurovereenkomst – VastgoedrechtHuurovereenkomst onbebouwde onroerende zaak

Huurovereenkomst onbebouwde onroerende zaak


In voorkomende gevallen, wordt een onbebouwde onroerende zaak gehuurd. Hierbij kan gedacht worden aan een stuk terrein – dat bijvoorbeeld gebruikt wordt als parkeerterrein – of een grasveld dat wordt gebruikt als sportveld of om vee op te laten grazen.

De wetgever heeft geen specifieke beschermingsbepalingen in de wet opgenomen ten behoeve van huurders van een onbebouwde onroerende zaak. Zij vallen derhalve terug op de algemene regels van het huurrecht en het verbintenissenrecht. Dit houdt in dat huurovereenkomsten die betrekking hebben op de huur van een onbebouwde onroerende zaak, opgezegd kan worden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand. Dit volgt uit artikel 7:228 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Soms hebben partijen een langere opzeggingstermijn afgesproken en vastgelegd in de huurovereenkomst. De huur eindigt na correcte opzegging van rechtswege en de huurder kan zich niet beroepen op ontruimingsbescherming. Hij zal het gehuurde (terrein) moeten ontruimen en verlaten.

Zwaarwegende omstandigheden

 In bijzondere gevallen, kunnen huurders van onbebouwde onroerende zaken wél opkomen tegen de opzegging door de huurder. Bijvoorbeeld wanneer zij voor hun bestaan afhankelijk zijn van de specifieke locatie, bijvoorbeeld in het geval van een sportveld. De rechter zal dan op basis van de eisen van redelijkheid en billijkheid – afkomstig uit het verbintenissenrecht – na moeten gaan of de aard van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is wanneer sprake is van zwaarwegende omstandigheden.

Connexiteit

Wat vaker voor komt, is connexiteit. Daarvan is sprake wanneer een onbebouwde roerende zaak wordt gehuurd in combinatie met woonruimte, winkelruimte of overige bedrijfsruimte. Hierbij kan gedacht worden aan een parkeerplaats bij een tuincentrum, een terras bij een restaurant, maar bijvoorbeeld ook aan een strook grond die toegang geeft tot een woonboot.

Om te bepalen welk huurregime van toepassing is, moet bepaald worden wat de ‘hoofdzaak’ is. Als op die hoofdzaak het huurregime van winkelruimte van toepassing is, dan is dat huurregime ook van toepassing op de huurovereenkomst van de connexe onbebouwde onroerende zaak.

Bent u huurder of verhuurder van een onbebouwde onroerende zaak en heeft u vragen over het toepasselijke huurregime op uw huurovereenkomst? Wilt u geadviseerd worden of heeft u rechtsbijstand nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Neem direct contact op