Echtscheiding


Wanneer een relatie verbroken wordt komen hier veel emoties bij kijken. Ook heeft dit vaak juridische gevolgen, zeker wanneer partijen zijn gehuwd. Omdat het niet altijd makkelijk is om, wanneer uzelf of uw ex-partner emotioneel is, een goede koers te bepalen willen wij daar als uw juridisch kompas graag bij helpen.

Voorlopige voorzieningen

Vaak is het noodzakelijk dat er op korte termijn afspraken worden gemaakt over de gevolgen van het uit elkaar gaan. Vragen als waar verblijven de kinderen en wanneer, wie blijft er in de (gezamenlijke) woning of wie betaalt wat zijn van belang. Komt u hier samen, eventueel met behulp van ons, niet uit dan kan er een voorlopige voorzieningenprocedure bij de rechtbank worden gestart. In deze procedure wordt de rechtbank gevraagd te bepalen wat de situatie zal zijn gedurende de echtscheidingsprocedure.

De volgende voorzieningen kunnen aan de rechtbank worden gevraagd:

  • Wie krijgt bij uitsluiting van de ander het gebruik van de echtelijke woning;
  • Bij wie zullen de kinderen hoofdzakelijk verblijven, en hoe ziet de omgang met de ander eruit;
  • Welk bedrag aan kinderalimentatie moet worden voldaan;
  • Welk bedrag aan partneralimentatie moet worden voldaan.

Wanneer een verzoek tot voorlopige voorzieningen bij de rechtbank wordt ingediend, vindt er vaak al binnen twee weken een zitting plaats. Twee weken later zal de rechtbank haar beslissing afgeven.

Echtscheidingsprocedure

In de echtscheidingsprocedure wordt de rechtbank gevraagd de echtscheiding uit te spreken. Dit zal een rechtbank in principe altijd doen, ook als de ander het er niet mee eens is. Naast de echtscheiding kunnen nevenvoorzieningen ten aanzien van de volgende onderwerpen worden verzocht.

De kinderen

De ouders dienen voor de kinderen een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan moeten in ieder geval afspraken worden gemaakt over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen. Bepaald zal moeten worden waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben, en hoe de omgang met de andere ouder eruit ziet. Ook moet worden vastgesteld hoe ouders elkaar informeren over het welzijn en belangrijke beslissingen ten aanzien van de kinderen. Tevens wordt afgesproken wat de verdeling van de kosten van de kinderen zal zijn.

Partneralimentatie

Wanneer een van de twee echtgenoten niet geheel in zijn of haar eigen levensbehoefte kan voorzien zal deze een verzoek kunnen doen om het vaststellen van een bijdrage van de ander in zijn of haar levensonderhoud.

Verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap

Wanneer echtgenoten in de wettelijke gemeenschap van goederen zijn gehuwd geldt in principe dat alle vermogensbestanddelen die er zijn bij helfte moeten worden gedeeld. Dit betekent uiteraard niet dat ieder een half goed krijgt, maar dat een goed aan de een wordt toebedeeld waarbij de ander een vergoeding voor de helft ontvangt. Een voorbeeld hiervan is dat wanneer een gezamenlijke auto die € 10.000,- waard is wordt toebedeeld aan de man, hij de vrouw € 5.000,– ter compensatie moet voldoen.

Niet alle goederen zijn automatisch gezamenlijk. Onder andere goederen waarbij middels een testament of gift is bepaald dat deze buiten de gemeenschap van goederen vallen, zijn niet gezamenlijk. Hetzelfde geldt voor verkochte goederen en schulden.

Afwikkeling van huwelijkse voorwaarden

Er zijn verschillende soorten huwelijkse voorwaarden. Aan de hand van wat u heeft laten vastleggen door de notaris moet bekeken worden hoe de (gezamenlijke) goederen moeten worden verdeeld. Van belang is goed met een van ons te kijken naar de inhoud van uw huwelijkse voorwaarden.

Veel voorkomende huwelijkse voorwaarden zijn:

  • Koude uitsluiting. Dit houdt in dat iedere vorm van gemeenschappelijk inkomen of vermogen is uitgesloten. Al het bezit voor of na het sluiten van het huwelijk blijft privé vermogen.
  • Een periodiek of facultatief verrekenbeding. Echtgenoten sluiten iedere gemeenschap van goederen uit, maar komen overeen dat hetgeen van hun inkomen wordt gespaard, jaarlijks of op een ander tijdstip bij helfte wordt gedeeld.
  • Het finaal verrekenbeding. Echtgenoten hoeven pas met elkaar af te rekenen wanneer het huwelijk eindigt, vaak als ware zij in algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd.

Fiscale gevolgen

Een echtscheiding heeft vrijwel altijd fiscale gevolgen. Denk hierbij aan de eventuele gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek of het betalen van partneralimentatie. Het is van belang hier bedacht op te zijn, en hier tijdig advies over in te winnen.

Pensioen

Tenzij de echtgenoten dit hebben uitgesloten moeten bij echtscheiding de pensioenrechten verdeeld worden. Dit kan plaatsvinden middels conversie of pensioenverevening. Van belang bij pensioenverevening is dat binnen twee jaar na echtscheiding middels het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen aan de pensioenuitvoerder melding wordt gemaakt van de echtscheiding. De pensioenuitvoerder zal de ex-partner dan zelf haar deel van het pensioen uitkeren. Wordt het formulier niet binnen twee jaar opgestuurd aan de pensioenuitvoerder dan zal de pensioengerechtigde het zelf aan zijn of haar ex-partner moeten gaan overmaken.

Neem gratis en vrijblijvend contact met ons team op in het geval u een vraag heeft over het bovenstaande. Wij staan u graag bij.